تبلیغات
وبلاگ

وبلاگ

یکشنبه 7 آبان 1396کوتاه سخن این که افعال خداوند از افعال بندگان به کلّى جداست زیرا او با علم به مصالح و مفاسد اشیا و آگاهى بر نظام احسن آفرینش و قدرت تامّ و کاملى که بر همه چیز دارد، با قاطعیّت اراده مى کند و بدون هیچ تزلزل و تردید و اندیشه و تجربه، موجودات را لباس وجود مى پوشاند. هم در آغاز آفرینش چنین است و هم در ادامه آفرینش.

نهج البلاغه

این فراز از آفرینش جهان و چگونگى آغاز خلقت و عجایب آسمانها و زمین سخن به میان مى آید، هر چند از یک نظر تکمیلى است.
در آغاز مى فرماید: «آفرینش را بدون نیاز به اندیشه و فکر و استفاده از تجربه و بى آن که حرکتى ایجاد کند و درباره تصمیمى بیندیشد ایجاد کرد و آغاز نمود (أنْشَأ(1) الْخَلْقَ إنْشاءً وَ ابْتَدأهُ اِبْتِداءً بِلا رَوِیَّة(2) أجالَها(3) وَلا تَجْرِبَة اسْتَفادَها وَلا حَرَکَة أحْدَثَها وَلا هَمامَةِ(4) نَفْس اضْطَرَبَ فیها).

در این جا امام(علیه السلام) آفرینش الهى را از کارهاى مخلوقات به کلّى جدا مى شمرد. چرا که مثلا انسان هنگامى که مى خواهد کارى را انجام دهد، اگر مسبوق به سابقه اى نباشد، درباره آن مى اندیشد و با ابتکار خود به سراغ آن مى رود و اگر مسبوق به سابقه اى باشد از تجارب دیگران یا از تجارب خودش بهره گیرى مى کند و گاه در درون ذهن او حرکت گسترده اى در اندیشه ها پیدا مى شود; روى مقدّمات مسأله مى اندیشد و از آن به سراغ نتیجه ها مى رود و گاه در تردید و تزلزل باقى مى ماند و سرانجام یک طرف را انتخاب کرده به پیش مى رود.
هیچ یک از این چهار حالت، در ذات پاک خداوند و هنگام آفرینش اشیا نیست، نه نیاز به فکر و اندیشه دارد و نه تجربه قبلى، نه حرکت فکرى روى مقدّمات و نتیجه ها و نه تزلزل و اضطراب در تصمیم گیرى ها. اراده کردن همان و ایجاد شدن موجودات همان: «اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَیْئاً اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ; فرمان او چنین است که هرگاه چیزى را اراده کند تنها به آن مى گوید: موجود باش! آن نیز بى درنگ موجود مى شود».(5)
به تعبیر دیگر این حالات چهارگانه، مربوط به تصمیم گیرى کسانى است که علم و قدرت محدودى دارند و لازمه آن نیاز به اندیشه یا تجارب دیگران و یا اضطراب و تردید است. امّا آن کس که علمش بى پایان و قدرتش نامحدود است، به هنگام آفرینش، هیچ یک از این حالات را نخواهد داشت.
از آنچه در بالا گفته شد به خوبى استفاده مى شود که منظور از حرکت، در عبارت فوق، همان حرکت اندیشه در درون نفس است.
ولى این احتمال نیز از سوى بعضى مفسّران داده شده است که منظور حرکت جسمانى خارجى است که لازمه اجسام است و خداوند برتر و بالاتر از جسم و جسمانیّات مى باشد.
ولى معناى اوّل مناسبتر به نظر مى رسد، زیرا سه حالت دیگر که در عبارت بالا، قبل و بعد از آن آمده همه مربوط به تصمیم گیرى و اندیشه و تفکّر قبل از انجام عملى است.
کوتاه سخن این که افعال خداوند از افعال بندگان به کلّى جداست زیرا او با علم به مصالح و مفاسد اشیا و آگاهى بر نظام احسن آفرینش و قدرت تامّ و کاملى که بر همه چیز دارد، با قاطعیّت اراده مى کند و بدون هیچ تزلزل و تردید و اندیشه و تجربه، موجودات را لباس وجود مى پوشاند. هم در آغاز آفرینش چنین است و هم در ادامه آفرینش.
سپس به چگونگى آفرینش موجودات و تدبیر الهى در پیدایش اشیا طبق برنامه منظم و دقیق و نظم و ترتیب حساب شده اشاره کرده، مى فرماید: «خداوند آفرینش هر موجودى را به وقت خاصّش موکول کرد (چرا که آفرینش او تدریجى و روى برنامه زمان بندى شده، بود تا عظمت تدبیر و قدرت بى نظیر خویش را آشکارتر سازد)» (أحالَ الاَشیاءَ لاَوْقاتِها).
بعد از مسأله زمان بندى بودن آفرینش موجودات، به نظام خاص داخلى و ترکیبى آنها اشاره کرده و مى فرماید: «موجودات گوناگون را با یکدیگر التیام داد و در میان اشیاى متضاد، آشتى برقرار کرد» (وَلاَمَ(6) بَیْنَ مُخْتَلِفاتِها).
این از عجایب عالم آفرینش است که خداوند اشیا و موجودات مختلف را آن چنان به هم پیوسته و التیام داده که گویى همه یک چیزند. سرد و گرم، تاریک و نورانى، مرگ و زندگى و آب و آتش را به هم التیام داده است. در شجر اخضر (درخت سبز) نار و آتش آفریده و وجود انسان و حیوان و گیاه را ترکیبى از موادّ کاملا مختلف، با طبایع گوناگون خلق کرده است و حتّى میان روح و جسم ـ که از دو عالم مختلفند یکى مجرّد و نورانى و فوق العاده لطیف و دیگرى مادّى و ظلمانى و تاریک و خشن ـ پیوند عمیقى برقرار ساخت.
سپس مى افزاید: «خداوند غرایز و طبایع آنها را در آنها قرار داد و به هر کدام طبیعتى مخصوص به خود و غریزه اى ویژه آن بخشید» (وَ غَرَّزَ(7) غَرائِزَها).
این در حقیقت یکى از حکمت هاى بالغه الهى است که آنچه را از هر موجودى انتظار مى رود به صورت طبیعى و خودجوش در آن آفریده، تا بدون نیاز به محرّکِ دیگر، در آن مسیر به راه افتد و از درون ذاتش براى برنامه ویژه اش هدایت شود که اگر این انگیزه هاى درون ذاتى، در موجودات نبود آثار اشیا دوام نداشت و نابسامانى و بى نظمى بر آنها حاکم مى شد.
امروز درباره نهادهاى ذاتى انسان یا موجودات دیگر، دو تعبیر مختلف مى شود. گاه تعبیر به فطرت مى کنند و مى گویند خداشناسى فطرى انسان است و گاه تعبیر به غریزه، مثلا مى گویند انسان داراى غریزه جنسى است، یا مى گویند حرکات حیوانات عموماً جنبه غریزى دارد. این در واقع اصطلاحى است که دانشمندان بنابر آن گذارده اند. یکى را در مورد نهادهایى که جنبه فکرى دارد به کار مى برند (فطرت) و دیگرى را درباره نهادهایى که جنبه غیر فکرى یا عاطفى دارد (غریزه). ولى از نظر معناى لغوى هر دو به معناى خلقت و آفرینش مى باشد.
در آخرین جمله از فراز مورد بحث مى فرماید: «صفات ویژه آنها را همراهشان ساخت» (وَ اَلْزَمَها أشْباحَها).(8)
فسّران نهج البلاغه دو تفسیر متفاوت براى این جمله بیان کرده اند. جمعى مانند «ابن ابى الحدید» معتقدند که جمله فوق اشاره به آن است که خداوند این غرایز را ثابت و پابرجا در موجودات قرار داده است (بنابراین ضمیر «الزمها» به غرایز برمى گردد) در نتیجه جمله مزبور تأکیدى است بر ثابت بودن غرایز موجودات.
ولى بعضى دیگر گفته اند که منظور وجود تشخّصات ویژه براى هر موجودى است، یعنى خداوند به هر موجودى ویژگى هایى داد و بعد از آن که در علم خداوند جنبه کلّیت داشتند، در خارج به صورت جزئیّات و اشخاص درآمدند (بنابراین تفسیر، ضمیر «اَلْزَمَها» به اشیا برمى گردد) بعضى نیز هر دو تفسیر را به صورت دو احتمال ذکر کرده اند.
ولى از آن جا که در تفسیر اوّل هماهنگى ضمیرها محفوظ نیست و به علاوه جمله جنبه تأکید پیدا مى کند نه بیان مطلب تازه، به نظر مى رسد تفسیر دوّم صحیحتر است.
توضیح این که: خداوند به هر موجودى دو گونه ویژگى داد. ویژگیهایى که در درون ذات آنهاست که امام(علیه السلام) از آن تعبیر به غرایز فرمود و ویژگیهایى که در جنبه هاى ظاهرى و خصوصیاتى مانند زمان و مکان و سایر جزئیات است و از آن تعبیر به «اَلْزَمَها أشْباحَها» فرمود و به این ترتیب مطابق حکمت بالغه اش براى هر موجودى ویژگیهاى درونى و برونى مقرّر فرمود تا هر یک از موجودات وظیفه خاصّ خود را انجام دهند و از موجودات دیگر شناخته شوند.
1. «أنْشأ» از مادّه «إنشاء» گرچه معانى متعدّدى براى آن ذکر کرده اند ولى پیداست که در این جا به معناى ایجاد است.
2. «رویّة» به گفته مقاییس اللغة به معناى سیراب شدن است ولى در معناى تفکر و اندیشه آمیخته با دقّت نیز به کار مى رود. گویى فکرِ خود را درباره آن مسأله سیراب مى سازد و یا مسأله را با اندیشه خود سیراب مى سازد و حق اندیشه را ادا مى کند.
3. «أجالَ» از مادّه «جَوَلان» به معناى حرکت کردن و به گردش درآمدن است.
4. «هَمامة» شارحان و مفسّران نهج البلاغه براى «همامه» معانى مختلفى ذکر کرده اند: بعضى آن را به معناى تمایل درونى قطعى به چیزى به گونه اى که از فقدان آن ناراحت شود، معنى کرده اند (شرح ابن میثم بحرانى، ج 1، ص 132).
برخى آن را به معناى تردید در انجام کارى دانسته اند (منهاج البراعة، ج 1، ص 51).
بعضى آن را به معناى اهتمام و اهمیّت دادن به مطلبى ذکر کرده اند (شرح مغنیه، ج 1، ص 27).
«ابن ابى الحدید» در شرح معروف خود «هماهمه» را از اعتقادات «مجوس» مى داند که معتقد بودند به این که: نور اعظم به هنگام تصمیم بر مبارزه با ظلمت و تاریکى گرفتار تزلزل و تردید شد و از درون ذات او چیزى خارج شد که «همامه» نام دارد ولى در لغت ـ چنان که لسان العرب مى گوید ـ همامه به معناى ضعف و فتور و سستى است و لذا هر مرد و زن ناتوان را «هِمّ» و «همة» مى گویند از مجموع آنچه گفته شد به نظر مى رسد که همامه در عبارت فوق همان تردید و سستى و ناتوانى عزم و اراده است به طورى که شخص نتواند تصمیم بگیرد یا به زحمت قادر بر تصمیم باشد
5. سوره یس، آیه 82.
6. «لاَمَ» و «لائَمَ» از مادّه «لأم» به معناى جمع کردن، اصلاح نمودن و ضمیمه کردن چیزى به چیز دیگر و التیام یافتن است و به همین دلیل به زره «لاْمة» (بر وزن رحمة) مى گویند چون حلقه هاى آن به هم پیوسته و بر یکدیگر قرار گرفته است.
7. «غَرَّز» از مادّه «غَرْز» (بر وزن قرض) در اصل به معناى فرو کردن سوزن یا نشاندن و قرار دادن و داخل نمودن است، سپس به طبایعى که در انسان یا سایر موجودات زنده نهاده شده است اطلاق گشته، گویى این طبایع و غرایز، همچون نهال هایى است که در سرزمین وجود انسان غرس شده است.
8. «اشباح» جمع «شَبَح» ـ طبق تصریح بسیارى از ارباب لغت ـ در اصل به معناى شخص است و به معناى چیزى که آشکار و نمایان و ظاهر مى شود نیز آمده است و این که در استعمالات امروز به موجود نیمه پیدا، که ناگهان نمایان مى شود «شبح» مى گویند به همین مناسبت است.
آنچه در جمله هاى بالا از کلام مولا(علیه السلام) آمده است اشاره به نکته مهمّى دارد که در قرآن مجید نیز مکرّر بر آن تأکید شده است و آن این که همه موجودات جهان خلقت و مادّه، داراى زمان بندى خاصّى است و در عین وجود تضادّ و اختلاف در آنها، با یکدیگر هماهنگى دارد و همدیگر را تکمیل مى کنند و همواره با یک نظم درون ذاتى و برون ذاتى، هدایت مى شوند و به صورت کاروانى هماهنگ و همگام به سوى هدف نهایى در حرکتند، از مسیر خود منحرف نمى شوند و دقیقاً به سوى مقصد پیش مى روند.
برگ و بار درختان در فصل بهار و تابستان، پژمردگى و خشکى آنها در پاییز و زمستان، حرکت خورشید در برج هاى دوازده گانه، چگونگى نظام شب و روز و حرکت زمین به دور خود و همچنین قواى درونى و برونى انسان، همگى گواه بر این هدایت تکوینى الهى هستند همان گونه که قرآن از زبان موسى(علیه السلام)مى فرماید: «رَبُّنَا الَّذى اَعْطى کُلَّ شَیء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى; پروردگار ما کسى است که به هر چیز آفرینش ویژه اش را داد سپس هدایت فرمود»(1) و نیز مى فرماید: «فِطْرَتَ اللهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها; (توحید و اسلام) فطرتى است که خداوند انسانها را بر آن آفریده است»(2) و نیز مى فرماید: «وَاِنْ مِنْ شَیء اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَر مَعْلُوم; خزاین همه چیز نزد ماست و جز به مقدار معلوم (و مطابق نظم و حساب خاص) آن را نازل نمى کنیم».(3)
این در حقیقت یکى از نشانه هاى مهم خداوند در عالم هستى است که هر قدر انسان در آن بیشتر بیندیشد و مسأله هدایت تکوینى و نظم و زمان بندى و تألیف بین مختلفات را بیشتر مورد توجّه قرار دهد، به عمق این مسأله آشناتر مى شود.
سپس مى افزاید: «از همه آنها (اشیا) پیش از آن که آنها را بیافریند آگاه بود و به تمام حدود و پایان آنها احاطه داشت و از جمیع لوازم و تمام جوانب آنها باخبر بود»
(عالِماً بِها قَبْلَ ابْتِدائِها مُحیطاً بِحُدُودِها وَ انْتِهائِها عارِفاً بِقَرائِنِها(4) وَ أحْنائِها(5)).(6)
این سه جمله در واقع به منزله دلیل و یا بیان و توضیحى است که براى جمله هاى قبل آمده است، زیرا کسى که مى خواهد هر موجودى را در وقت مناسبش ایجاد کند و اشیاى مختلف را با هم التیام دهد و غرایز درونى و لوازم بیرونى را، هر کدام، در جاى خود برقرار سازد، از یکسو نیاز به آگاهى کامل و جامع دارد و از سوى دیگر به احاطه و قدرت تامّ و تمام.
از این رو مى فرماید: «خداوند از تمام اشیا، قبل از آن که آفرینش آنها را آغاز کند آگاه بود و حدود و مرزها و نتایج آنها را مى دانست و بر همه آنها توانایى داشت» (عالِماً بِها قَبْلَ ابْتِدائِها…).
نه تنها از خود آنها و ابتدا و انتهایشان باخبر بود بلکه لوازم و جوانب و علل و آثار آنها را نیز مى دانست. به طور مسلّم کسى که از همه این امور آگاه باشد و قدرت و توانایى بر انجام آنها داشته باشد، مى تواند به طور دقیق هر کدام را در جاى خود قرار دهد و به هر یک، هر چه لازم دارد بدهد و در مسیر وجود و حیاتش هدایتش کند و به کمال مطلوبش برساند.
1. سوره طه، آیه 50.
2. سوره روم، آیه 30.
3. سوره حجر، آیه 21.
4. «قرائن» جمع «قرینه» به معناى همراه، مصاحب و دوست آمده است و همسر مرد را به همین جهت قرینه مى گویند. (صحاح، قاموس و دیگر کتاب هاى لغت) بعضى از شارحان مانند «ابن ابى الحدید» «قرائن» را جمع «قرونة» (بر وزن معونه) به معناى نفس دانسته اند ولى با توجّه به سایر تعبیراتى که در جمله هاى بالا آمده، معناى اوّل مناسبتر است.
5. «أحْناء» جمع «حِنْو» (بر وزن فعل) و حَنْو (بر وزن حرف) به گفته مقاییس و لسان العرب به هر چیزى گفته مى شود که در آن اعوجاج و انحنایى باشد; مانند: استخوان چانه و دنده ها. سپس به معناى جوانب نیز آمده است (چرا که جوانب و اطراف اشیا غالباً انحنایى دارد).
6. توجّه داشته باشید ضمیرهایى که در این چند جمله است به «اشیا» برمى گردد نه به «غرائز» آن چنان که بعضى از شارحان نهج البلاغه پنداشته اند زیرا احتمال دوّم تناسب چندانى با محتواى جمله ها ندارد.


منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلاملینک منبع

مطلب آغاز سخن درباره آفرینش جهان(نهج‌البلاغه) در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :آغاز سخن درباره آفرینش جهان(نهج‌البلاغه)
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%86%d9%87%d8%ac%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7/

 • نظرات() 
 • یکشنبه 9 مهر 1396


  وب‌سایت آی بازاریابی – مائده همت: امروزه زمان آن رسیده است که کمی در مورد نحوه استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی یک برند یا شرکت با مردم از طریق اینگونه کانال‌های ارتباطی صحبت کنیم. آیا تا به حال توجه کرده‌اید مردم چگونه از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند یا حتی در چه حوزه‌هایی این شبکه‌ها را به کار نمی‌گیرند؟ شما به عنوان صاحب یک کسب و کار آیا تا به حال به استفاده از فیلم‌های ویدیویی یا تبلیغات در این شبکه‌ها فکر کرده اید؟
  در دنیای اطراف ما خیلی از چیزها تغییر کرده است و اگر بخواهیم کمی بیش‌تر در این مورد صحبت کنیم، باید بگوییم این تغییرات از فیس بوک آغاز شد. سال 2012 سال عجیبی بود؛ در آن سال‌ها هیچ کس از قدرت و تاثیر این شبکه اجتماعی بر دنیای تجارت و خرید و فروش آگاه نبود. با این حال، امروزه فیس بوک یکی از مشهورترین و معتبرترین کمپانی‌های دنیاست که با سرعت قابل توجهی در حال رشد و بزرگ شدن است و تنها رقیبان این شرکت، گوگل و اپل هستند.

  موفقیت فیس بوک به عنوان یک کسب و کار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با موفقیت آن در حیطه موبایل دارد. در سال 2012، موبایل و اپلیکیشن‌ها و تبلیغات مربوط به آن تنها 10 درصد از درآمد فیس بوک را تشکیل می‌داد و امروزه این رقم به 82 درصد رسیده است.

  فیس بوک، به عنوان یک شبکه اجتماعی به خوبی توانسته اند یا تغییر رویه کاربران خود، از اپیلیکیشن مختص به دسکتاپ و کامپیوتر، به موبایل تغییر وضعیت دهد و از این طریق درآمد بزرگی را برای این شرکت به ارمغان آورد. این موفقیت هم چنین به فیس بوک این امکان را داده است که بزرگ و بزرگ‌تر شده تا جایی که اپلیکیشن‌های دیگر مانند اینستاگرام را خریداری کرده و به تولید محصولات جدید مانند مسنجر بپردازد.

  فیس بوک در هیچ زمانی مانند زمان حال بزرگ و معتبر نبوده است. این شرکت با هوشمندی و ذکاوت در حال تولید و ارتقا شبکه‌های ارتباط جمعی می‌باشد. بنابراین، برای شما نیز باید حایز اهمیت باشد که مخاطبانتان را که از طریق فیس بوک، اینستاگرام یا سایر شبکه‌های ارتباط جمعی با شما در ارتباط هستند، بشناسید. در واقع آن‌ها همه جا هستند و شما باید بدانید چگونه می‌توانید از امکانات فیس بوک یا سایر شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با آن‌ها استفاده کنید.

  آینده شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی و تبلیغات

  چهار روند اصلی وجود دارد که آینده شبکه‌های ارتباط جمعی را تعیین می‌کند:

  ۱) کانال‌های ارتباطی جدید

  یکی از جدیدترین تغییرات فیس بوک، ایجاد پیام رسان فیس بوک است. این ابزار، به همراه دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس آپ بستر خوبی را برای ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید فراهم می‌کند.

  بار دیگر به سال 2012 برمی‌گردیم، در آن سال سه شبکه بزرگ اجتماعی فیس بوک، توییتر و لینکدین بود . یک شرکت تنها نیاز داشت در این شبکه‌های اجتماعی که همه بر روی کامپیوتر اجرا می‌شوند با مخاطب در ارتباط باشد. هدف اصلی نیز این بود که شما بتوانید فالورهای بیش‌تری جمع کرده و برای مطالبی که انتشار می‌دهید، مخاطبان علاقه مند داشته باشید.

  امروزه اگر چه مخاطبان شما ممکن است در این سه شبکه حضور داشته باشند، اما شبکه‌های ارتباط جمعی دیگری نیز وجود دارند که شما نباید از آن غافل شوید. در واقع، شما باید مخاطبان خود را بشناسید و سپس با توجه به خصوصیات مخاطبانتان به دنبال کانال ارتباطی موثر و کارآمد باشید.

  برای این که به این هدف دست یابید، نیاز به مدیریت شبکه‌های ارتباط جمعی دارید. شما نیاز دارید در قدم اول مشتریان و بازار هدف خود را شناسایی کنید و متناسب با آن کانال ارتباطیتان را انتخاب کنید. اگر چه ممکن است شبکه‌های اجتماعی سابق همچنان مویر و کارآمد باشند، اما نباید از شبکه‌های اجتماعی جدید غافل شد.

  پس از انتخاب کانال ارتباطی، باید ویژگی‌های آن شبکه را به خوبی شناخته و به دنبال انتشار محتواهای متناسب باشید. این بدان معنیست که بازاریابان شبکه‌های اجتماعی باید در امر تبلیغات، ساخت ویدیو، ربات‌های پیام رسان و بسیاری از موارد دیگر خبره باشند. نکته مهم‌تر این که شما نباید سعی کنید از این شبکه‌های اجتماعی به عنوان کانال‌های توزیع کالا استفاده کنید. استراتژی درست آن است که شما بتوانید از این طریق توجه مخاطبان خود را جلب کرده و محتواهایی به اشتراک بگذارید که مخاطبانتان را به مشتریانتان تبدیل کند.

  ۲) فیلم و ویدیو

  همه ما امروزه به کمک بسته‌های داده خطوط تلفن همراهمان یا مودم‌های اینترنت، یک کامپیوتر فوق سریع در جیب‌هایمان داریم که از انتشار یا تماشای فیلم‌های ویدئویی را برایمان راحت و هموار کرده است. همین تغییرات سبب شده است که امروزه فیلم‌های ویدیویی از رایج‌ترین محتواهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و فیس بوک باشد.

  این تغییرات دنیای تبلیغات و بازاریابی را نیز دچار تغییر و دگرگونی کرده است. اگر شرکت شما هنوز برای تبلیغات محصولات خود ویدیوهای کوتاه نساخته است، بدون شک اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. با این حال، این کار محدودیت‌ها و قوانین خاص خود را دارد و کارآسانی نیست. اگر در این باره درست عمل نکنید، حتی ممکن است به برند خود لطمه وارد کنید، بنابراین حتما از افراد متخصص کمک بگیرید.

  ویدیوها باید بخشی از تمام کمپین‌های تبلیغات و بازاریابی شما باشد. این ویدیوها می‌تواند بر اساس سلیقه مخاطبانتان به صورت زنده یا ضبط شده پخش شود. ساده‌ترین راه برای تولید ویدیوی مرتبط آنست که از خود در مورد بخش‌های اساسی ویدیویتان سوال کنید. سپس، پس از انتشار هر ویدیو به بازخوردها و تعداد بازدیدهای آن توجه کنید تا بتوانید اشکالات کار خود را رفع کنید.

  ۳) موبایل

  امروزه تقریبا همه افراد در جیب‌های خود گوشی‌های هوشمند دارند. Wifi همه جا هست و اینترنت نسل چهارم دسترسی به اینترنت را ساده تر از قبل کرده است. بنابراین، دسترسی به محتواهای منتشر شده در شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی نیز از قبل بسیار راحت‌تر است. از تمامی این موارد می‌توان نتیجه گرفت امروزه اکثر مردم تمایل دارند تا حد امکان تمام کارهای خود را از طریق موبایل انجام دهند. آمار نیز موید این مطلب است: امروزه بیش از 80 درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی از موبایل استفاده می‌کنند. در بعضی نقاط جهان برخی کاربران تنها از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. آیا تا به حال به برقراری ارتباط با این دسته از کاربران فکر کرده‌اید؟

  جواب ساده و کوتاه است: موبایل و کاربران آن باید یکی از مهم‌ترین مواردی باشد که در استراتژی‌های بازاریابی خود لحاظ می‌کنید. مخاطبان شما دیگر علاقه ای به استفاده از کامپیوتر برای انجام بسیاری از کارهای خود ندارند و حتی نسبت به ظاهر صفحات وب نیز حساس هستند.

  فیس بوک در این مورد نیز راه چاره‌ای اندیشیده است و Lead Ads را ایجاد کرده است. این ابزار، محتواهای شما را در فیس بوک یا ایسنتاگرام به مشتری نمایش داده و به شما اجازه می‌دهد فرمت و ظاهر محتواها را طبق سلیقه خود تنظیم کنید. این ابزار در واقع به معنای ارتباط مستقیم شما با مشتریست و بدون شک می‌توانید تاثیرگذارتر از روش‌های دیگر مانند ارسال ایمیل‌های گروهی باشد.

  ۴) تبلیغات اجتماعی

  آینده شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی و تبلیغات

  بیش‌تر مردم موافق این امر هستند که باید در استراتژی‌های بازاریابی جدید از فیلم‌های ویدیویی و موبایل استفاده کرد. اما سوالی که باید پاسخ داد اینست که آیا باید از تبلیغات نیز استفاده کرد؟ پاسخ مثبت است.


  نکته اول اینست که شما نباید بیش از حد و در هر کمپین برای محصول خود تبلیغ کنید. با این حال اگر نتوانید به صورت موثر از شبکه‌های اجتماعی برای مطرح کردن برند خود استفاده کنید، رقابت را واگذار کرده‌اید.

  مطلب دیگر این که شما نیاز به بودجه‌های کلان برای تبلیغات ندارید و می‌توانید تبلیغات را کاملا متناسب با بودجه خود کم یا زیاد کنید. برای تبلیغات به دنبال کانال ارتباطی مناسب باشید تا بتوانید بیش‌ترین ارتباط را با مخاطب داشته باشید. فیس بوک و Linked In می‌توانند شبکه‌های مناسبی باشند‌. فراموش نکنید تبلیغات نباید صرفا بخشی از کمپین شما برای ارتباط با مردم باشد، بلکه باید در تمام تصمیم گیری‌ها به آن توجه کنید. تبلیغاتتان باید با محصولات و محتواهایی که منتشر کرده اید در ارتباط باشد تا هم کسل کننده نباشد هم بر روی مشتری تاثیر خود را بگذارد.  لینک منبع

  مطلب آینده شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی و تبلیغات در سایت مفیدستان.


  لینک منبع و پست :آینده شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی و تبلیغات
  http://mofidestan.ir/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/

 • نظرات() 
 • دوشنبه 3 مهر 1396


  ۱۷ راه ساده برای اینکه سخنرانی تاثیرگذار باشید

  در این مقاله تکنیک‌های ساده‌ای به شما معرفی می‌کنیم که از آنها می‌توانید برای موثرتر کردن سخنرانی‌هایتان استفاده کنید.

  سه قاعده کلی برای بهتر کردن سخنرانی‌تان عبارتند از:

  ۱) قابل‌درک کردن آن

  آیا شنونده‌هایتان قادر به درک حرف‌هایتان هستند؟ یا فقط نیمی از نکاتی که عنوان کردید را فهمیده‌اند؟

  ۲) منطقی کردن آن

  آیا استدلال‌هایتان منطقی هستند؟ یا اینکه توقع دارید شنونده‌هایتان ازخودگذشتگی کرده و به شما اعتماد کنند؟ ربط دادن صحبتها به هم برای شنونده‌هایتان ساده است؟

  ۳) واقعی کردن آن

  موضوعات جزئی و و واقعی همیشه بهتر از موضوعات کلی و انتزاعی هستند.

  حالا به ۱۷ تکنیک خاص برگرفته از این سه اصل کلی اشاره می‌کنیم:

  قابل‌درک کردن حرف‌ها

  اگر شنونده‌هایتان حرف‌هایتان را نفهمند، نمی‌توانند تحت نفوذ شما قرار گیرند. برای اینکه سخنرانی موثر داشته باشید، باید حرف‌های واضح بزنید. برای اینکه حرف‌های واضح بزنید، باید از کلمات، عبارات، نمونه‌ها و تصاویر قابل فهم و واضح استفاده کنید و آنها را با سرعتی مشخص که برای شنونده‌ها قابل جذب باشد، ارائه کنید.

  چطور می‌توانید اینکار را بکنید؟ از این طریق…

  ۱#: از زبان ساده استفاده کنید.

  از کلماتی استفاده کنید که شنونده‌هایتان استفاده می‌کنند. از اصطلاحات فنی و تخصصی که شنونده‌هایتان آشنایی با آنها ندارند استفاده نکنید.

  سعی نکنید از زبان‌هایی که در مقالات علمی و آکادمیک می‌بینید تقلید کنید. زبان تخصصی در آن موقعیت‌ها الزامی است ولی برای یک سخنرانی مثل سخنرانی شما هیچ کمکی نمی‌کند.

  البته دقت کنید که زبان ساده به معنی زبان خسته‌کننده نیست. از زبان توصیفی روشن و مشخص استفاده کنید.

  ۲#: صریح باشید.

  برای اینکه سخنرانی بانفوذ باشید، اول باید سخنرانی صریح باشید.

  شنونده‌ها و تماشاچیان شما نباید برای فهمیدن پیام شما سردرگم شوند. پیام شما باید صریح و واضح ارائه شود. مطمئن شوید که مفهومتان با سوء‌تفاهم برداشت نشود.

  مخصوصاً خیلی مهم است که رابطه‌ی بین فرضیات و نتیجه‌گیری‌هایتان مشخص و واضح باشد. «به‌دلیل» کلمه‌ای جادویی برای این منظور است: «به‌دلیل فرضیه A و فرضیه B، می‌توانیم ببینیم که این نتیجه‌گیری باید درست باشد.»

  اگر سخنرانی‌تان چندین فرضیه دارد، دقت کنید که شنونده‌هایتان رابطه بین آنها را بفهمند.

  ۳#: توالی‌ها و پروسه‌ها را به طور منظم دنبال کنید.

  برای کمک به شنونده‌ها برای فهم توالی‌ها و پروسه‌ها، قدم‌ها و مرحله‌ها را با نظمی معنادار عنوان کنید. اگر مراحل مختلف موضوع را بدون نظم مطرح کنید و از این شاخه به آن شاخه بپرید، شنونده‌هایتان سردرگم خواهند شد.

  با بالاتر رفتن تعداد مراحل، نیاز به استفاده از نمودار برای صراحت بیشتر بالا خواهد رفت.

  ۴#: از نمودار استفاده کنید.

  نمودارهایی که با دقت طراحی شده باشند درک شنونده‌ها از موضوع موردبخث را بالاتر خواهد برد. مهم نیست که نمودار را در Powerpoint بکشید یا روی یک وایت‌برد یا پشت یک دستمال‌کاغذی، مهم فقط این است که آن مفهوم را برای شنونده‌هایتان روشن کنید.

  ولی دقت کنید که یک نمودار پیچیده غیرلازم را به شنونده‌ها معرفی نکنید. در بدترین حالت، یک نمودار شلوغ یا نموداری که جزییات غیرمرتبط دارند، تماشاچی‌ها را خسته کرده و درک آنها را از موضوع کمتر می‌کند.

  ۵#: از جدول استفاده کنید.

  جدول هم مثل نمودار مطالب بسیار زیادی را به شنونده می‌رساند و می‌تواند مفاهیم پیچیده و روابط مبهم را به خوبی توضیح دهد.

  دقت کنید که هشدار پیچیدگی غیرلازم درمورد جدول هم صدق می‌کند.

  ۶#: از ارائه تدریجی استفاده کنید.

  نمودار (یا جدول) را در نظر بگیرید که چطور مفهومی که تقریباً پیچیده است را به بهترین شکل توضیح می‌دهد.

  در تقریباً تمام موارد، استفاده از ارائه تدریجی باید امکان‌پذیر باشد. این یعنی کل نمودار را به صورت پیشرونده و تدریجی و تکه‌تکه که در هر زمان فقط یک قسمت از کل نمودار توضیح داده می‌شود، ارائه کنید. اگر حین صحبت کردن نمودار را می‌کشید، درواقع ذاتاً از ارائه تدریجی استفاده می‌کنید (چند خط می‌کشید، چیزی که کشیده‌اید را توضیح می‌دهید، بعد چند خط دیگر و توضیحات بیشتر و همینطور تا آخر). این کار با پاورپوینت هم به سادگی قابل‌انجام است.

  ۷#: از مقایسه، تشابه و استعاره استفاده کنید.

  هرجا که مفهوم جدیدی را معرفی می‌کنید، یک مقایسه مرتبط با آن برای کمک به درک بهتر شنونده‌ها ارائه کنید.

  منطقی کردن حرف‌ها

  خوب، حالا که شنونده‌هایتان متوجه حرف‌هایتان هستند، باید ببینید آیا حرف‌هایی که می‌زنید منطقی به نظر می‌رسد یا خیر؟

  آیا حرف‌هایتان در آزمون‌های منطقی‌ای که شنونده‌هایتان به صورت ناخودآگاه در ذهنشان انجام می‌دهند، موفق می‌شود یا خیر؟

  ۸#: شنونده‌ها را با مسائل پیش‌پا‌افتاده تحت نفوذ درآورید.

  مسائل پیش‌پاافتاده می‌تواند باثبات‌ترین پایه برای صحبت‌هایتان باشد. ایده خیلی خوبی است که با اینگونه مسائل شروع کنید چون شنونده‌هایتان بدون هیچ توضیحی آنها را باور دارند و همین مسائل باعث می‌شود مابقی صحبت‌هایتان هم به همان سمت و سو برود.

  همچنین بیان موضوع از دیدگاه شنونده‌هایتان هم راهی عالی برای بانفوذتر کردن آن است.

  ۹#: سوال بپرسید و کاری کنید شنونده‌هایتان فکر کنند.

  سوال کردن شنونده‌هایتان را هم درگیر می‌کند و باعث می‌شود شرکت‌کننده‌هایی فعال در سخنرانی باشند. به جای اینکه به صورت منفعل یکجا بنشینند و منتظر پاسخ‌های خودتان باشند، آنها به پاسخ‌های سوال فکر خواهند کرد. و بعد که شما به سمت نتیجه‌گیری‌ها می روید، آنها آن پاسخ‌ها را از زبان خودشان خواهند دانست. در ایدآل‌ترین شرایط، احساس خواهند کرد که خودشان به آن نتیجه‌گیری‌ها رسیده‌اند، این روشی فوق‌العاده برای متقاعد کردن آنهاست.

  ۱۰#: نقطه‌نظر مخالف را مدنظر قرار دهید و آن را تکذیب کنید.

  در ظاهر به نظر احمقانه می‌رسد که ادعاهای مختلف ادعای خودتان را هم مطرح کنید. اگر شنونده‌هایتان اصلاً به آنها فکر هم نکرده بودند چه؟ با این کار فقط بذر شک و تردید را در دلشان کاشته‌اید.

  برعکس مطرح کردن نقطه‌نظر مخالف باعث می‌شود شما به دور از تعصب به نظر برسید و این اعتبارتان را بیشتر می‌کند.

  ۱۱#:روی نقاطی که ارزش بیشتری برای شنونده‌ها دارد، تاکید کنید.

  فقط در صورتیکه واقعیاتی ایدآل و انکارناپذیر عنوان می‌کنید و استدلال‌هایتان کاملاً قیاسی است (که در آن نتیجه‌گیری بلافاصله بعد از فرضیه می‌آید)، در استدلال قیاسی‌تان مطمئناً نقص‌هایی وجود خواهد داشت. (این به آن معنا نیست که کارتان را خوب انجام نداده‌اید، استدلال‌های استقرایی در تعریف خود عدم‌قطعیت‌هایی دارد).

  ازآنجا که سخنرانی شما طول مشخصی دارد، باید بهترین انتخاب‌ها را برای گذراندن این مدت داشته باشید. اگر بخش عمده زمان خود را به بحث کردن درمورد موضوعات موردعلاقه شنونده‌هایتان کنید، سخنرانی موثرتری خواهید داشت.

  واقعی کردن حرف‌ها

  جزئیات واقعی و مشخص قدرت مباحثتان را بالا می‌برد و درنتیجه پیام کلی‌تان را نافذتر می‌کند.

  توضیح دادن تئوری‌ای که باعث می‌شود راهکار شما سود را بالا ببرد شروع خوبی است. تعریف کردن داستان شرکتی که توانست با استفاده از راهکارتان سود خود را تا ۱۷ درصد بالا ببرد، اقدام قوی‌تری است.

  ۱۲# از تصویر و عکس استفاده کنید.

  حرف زدن درمورد یک چیز به صورت انتزاعی خوب است ولی استفاده از اشیاء یا عکس‌های واقعی اعتبار بیشتری به حرف‌هایتان می‌دهد. شواهد بصری به سختی قابل انکارند.

  ۱۳#: از جزئیات زنده و واضح استفاده کنید.

  با کمک عکس‌ می‌توانید ادعاهایتان را با ارائه جزئیات دقیق واقعی‌تر کنید.

  ۱۴#: از واقعیات و آمار استفاده کنید.

  اعداد تاثیر صحبت‌هایتان را بیشتر می‌کنند. مثلاً دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید:

  – هر سال افراد زیادی بخاطر سرطان جان خود را از دست می‌دهند.
  – هر سال ۳۰۰۰ نفر در جامعه بخاطر سرطان جان خود را از دست می‌دهند.

  کدامیک از این جملات احتمال بیشتری دارد که بتواند شنونده‌هایتان را به اهدای سرمایه برای تحقیقات سرطان راغب کند؟

  ۱۵#: منابعتان را ذکر کنید.

  یک آمار ممکن است درست باشد ولی بدون عنوان کردن یک منبع، شنونده‌هایتان آن را رد خواهند کرد. با ذکر یک منبع، شما صحبت‌هایتان را قابل‌باورتر می‌کنید.

  البته اعتبار منبعی که ذکر می‌کنید هم مهم است.

  ۱۶#: از نمونه‌های واقعی و نمونه‌های موردی استفاده کنید.

  می‌توانید مباحث قانع‌کننده‌ای درمورد تئوری‌ها و ایده‌ها ارائه کنید ولی شنونده‌هایتان به این فکر خواهند کرد که این تئوری‌ها واقعیت دارند یا نه. نمونه‌های واقعی و تحقیقات موردی نشان می‌دهند که تئوری شما در دنیای واقعی جا دارد.

  ۱۷#: از خاطرات شخصی و حکایات استفاده کنید.

  یک داستان و خاطره شخصی قدرت یک نموه واقعی را با آنچه که از منابع قبلاً ذکر کردید ترکیب می‌کند. اگر تصور کنیم شما منبع معتبری هستید، خاطرات شخصی تاثیری به مراتب بالاتر از تاثیر خاطراه‌ها و داستان دوستان و آشنایانتان خواهد داشت.

  چه فکر می‌کنید؟

  تکنیک‌هایی که برایتان عنوان کردیم چندان کامل نیست. راه‌ها و روش‌های دیگری هم برای بالا بردن تاثیر و نفوذ سخنرانی‌هایتان وجود دارد.

  شما چه تکنیک‌های دیگری استفاده می‌کنید؟

  وقتی نظاره‌گر یک سخنرانی هستید، چه کیفیاتی باعث می‌شود فکر کنید که سخنرانی‌ای منطقی و خوب بوده است؟

  عضویت در کانال تلگرام مردمان  لینک منبع

  مطلب ۱۷ راه ساده برای اینکه سخنرانی تاثیرگذار باشید در سایت مفیدستان.


  لینک منبع و پست :۱۷ راه ساده برای اینکه سخنرانی تاثیرگذار باشید
  http://mofidestan.ir/%db%b1%db%b7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0/

 • نظرات() 
 • دوشنبه 20 شهریور 1396

  خواجوی کرمانی

  شعر خواجوی کرمانی

  آن ماه مهر پیکر نامهربان ما

  گفت ای بنطق طوطی شکرستان ما

  وقت سحر شدی بتماشای گل بباغ

  شرمت نیامد از رخ چون گلستان ما

  در باغ سرو را ز حیا پای در گلست

  از اعتدال قد چو سرو روان ما

  برگ بنفشه کز چمن آید نسیم او

  تابیست از دو سنبل عنبر فشان ما

  آب حیات کز ظلماتش نشان دهند

  آبیست پیش کوثر آتش نشان ما

  مائیم فتنه‌ئی که در آخر زمان بود

  ور نی کدام فتنه بود در زمان ما

  بنمود چشم مست و بر مزم عتاب کرد

  کاخر چنین بود غمت از ناتوان ما

  در باغ وصل اگر نبود چون تو بلبلی

  کم گیر پشه‌ئی ز همای آشیان ما

  میکرد در کرشمه به ابرو اشارتی

  یعنی گمان مبر که کشد کس کمان ما

  کس با میان ما نکند دست در کمر

  الا کمر که حلقه شود برمیان ما

  خواجو اگر چه در سر سودای ما رود

  تا باشدش سری سر او و آستان ما

  معرفی کوتاه خواجوی کرمانی

  کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود، معروف به خواجوی کرمانی از مشاهیر شعرا و عرفای قرن هفتم هجری است. وی در سال ۶۸۹ هجری قمری در کرمان متولد شد و در همانجا به تحصیل علوم و فنون متداول مشغول شد. وی به غیر از دیوان قصاید و غزلیات، خمسهٔ نظامی گنجوی را نیز جواب داده است. او در سال ۷۵۳ هجری قمری در شهر شیراز دار فانی را وداع گفت و در بالای تنگ الله اکبر شیراز به خاک سپرده شد.

  The post آن ماه مهر پیکر نامهربان ما (خواجوی کرمانی) appeared first on جذاب.


  لینک منبع و پست :آن ماه مهر پیکر نامهربان ما (خواجوی کرمانی)
  http://www.jazzaab.net/%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7.html

 • نظرات() 
 • شنبه 11 شهریور 1396


  گفت‌وگو با «نوشین محب‌علی»، درباره‌ی زندگی ارگانیك و دوستانه با طبیعت


  رفاقت با طبیعت


  کودک و نوجوان > فرهنگی – اجتماعی – فاطمه ترجمان و فرناز میر‌حسینی:
  این‌روزها حال محیط‌زیستمان خوب نیست، هم بیمار است و هم غمگین. دلش می‌خواهد حالش را بپرسیم، به‌سراغش برویم و بیش‌تر مراقبش باشیم تا حالش خوب شود.

  همیشه کنارش باشیم تا این قدیمی‌ترین دوست انسان کم‌تر احساس تنهایی کند‌.

  فکر کردیم چرا و چه‌طور می‌شود همیشه با محیط‌زیست دوست بود و هم‌قدم با او زندگی کرد؟ پس به‌سراغ یکی از دوستان صمیمی‌اش می‌رویم تا با راز و رمز این گونه زندگی بیش‌تر آشنا شویم.

  «نوشین محب‌علی» از كسانی است كه این‌گونه زندگی می‌كند و با طبیعت از در دوستی وارد تعامل شده است. او فارغ‌التحصیل مدیریت محیط‌زیست است و با شیوه‌ی ارگانیک زندگی می‌كند.

  • داستان شما و شروع زندگی ارگانیک از کجا شروع شد؟

  من وقتی در مقطع فوق‌لیسانس درس می‌خواندم هم‌زمان در دوره‌ی آموزشی دیگری هم شرکت کرده بودم. در واقع هم‌زمان در دو رشته در مقطع فوق‌لیسانس مشغول تحصیل بودم. علاوه بر این پایان‌نامه‌ی سنگینی هم داشتم.

  در آن دوره، من هم‌زمان باید پایان‌نامه‌ام را پیش می‌بردم، سر کار می‌رفتم و درس هم می‌خواندم. بنابراین همیشه بیرون از خانه غذا می‌خوردم و معمولاً هم فست‌فود می‌خوردم.

  یک روز موقع برگشتن به خانه حالم بد شد. وقتی بیمارستان رفتیم و آزمایش دادم، متوجه شدم آنزیم کبدم بالارفته. مدتی بعد که پی‌گیر درمان کبدم شدم، متوجه شدم که مقدار آنزیم کبدم در آن زمان به 1360 رسیده بود. این را با مقدار استاندارد مقایسه كنید که رقمی بین 5 تا 35 است و البته بالا‌رفتن آنزیم کبد برای بدن بسیار خطرناک است.

  چند ماه بعد من به بیماری ام‌اس هم مبتلا شدم. وقتی در بیمارستان بستری شدم با تزریق اولین کورتون، آنزیم کبدم باز بالا رفت و بنابراین به‌ناچار مداوای بیماری‌ام متوقف شد.

  از طرفی با نمونه‌برداری از کبدم متوجه شدم 70درصد آن از بین رفته است و تنها راه موجود برای ادامه‌ی زندگی، پیوند کبد بود. در تمام این مدت یکی از استادانم به من پیشنهاد گیاه‌خواری می‌داد.

  وقتی با او تماس گرفتم و گفتم می‌خواهم برای درمان ام‌اس و به تجویز پزشک طب سنتی شروع به خام‌گیاه‌خواری کنم با ناراحتی گفت که آن‌قدر در سبزیجات ما سم و مواد آلوده هست که کبد آسیب دیده‌ی تو نمی‌تواند آن‌ها را دفع کند.

  در آن سال‌ها اصلاً فروش محصول ارگانیک در ایران معمول نبود و من برای خرید مواد غذایی به روستاها می‌رفتم تا از روستاییان محصولاتی را که در باغچه‌های کوچک خانه‌شان می‌کاشتند، بخرم. همین‌طور برای تهیه‌ی نان هم باید گندم ارگانیک تهیه می‌کردم که در آسیاب آبی، آسیاب شود و بعد در یک نانوایی با خمیرترش پخته شود.

  بعد از 40 روز که «خام‌گیاه‌خواری» کردم، آنزیم کبدم به 40 رسید و امروز هم مقدار آنزیم کبدم 14 است. از آن‌جایی که کبد عضوی از بدن است که می‌تواند خودش را بسازد، کم‌کم کبدم ترمیم هم شد. بیماری ام‌اس هم بهبود یافته بود‌! دکترهای من باور نمی‌کردند خام‌گیاه‌خواری چنین تأثیری داشته باشد.

  وقتی دیدم بیماران ام‌اس به جای این‌که هرماه بیش‌تر از یک میلیون تومان هزینه‌ی دارو بپردازند، می‌توانند به این راحتی بهبود یابند، احساس کردم رسالتی دارم. پس تصمیم گرفتم فروشگاهی بزنم و محصولات ارگانیک به مردم عرضه کنم و خودم و خانواده‌ام هم یک زندگی ارگانیک داشته باشیم.

  حالا فروشگاهمان با نام «سبوس»، 15 شعبه در کشور دارد. این یعنی مردم هم روز به روز، به این شیوه‌ی زندگی علاقه‌مند‌تر می‌شوند.

  • اگر بخواهید به زبان ساده و خلاصه این شیوه‌ی زندگی را برای مخاطب نوجوان هفته‌نامه‌ی دوچرخه تعریف كنید، زندگی ارگانیک را چه نوع زندگی و دارای چه‌ویژگی‌هایی می‌دانید؟

  زندگی ارگانیک به معنی در پیش گرفتن شیوه‌ای از زندگی است که هم‌سو با طبیعت باشد و کم‌ترین آسیب را به محیط‌زیست بزند. یعنی در زندگی هرقدمی که بر‌می‌داریم به تأثیر آن روی محیط‌زیست فکر کنیم و از هر فعالیتی كه به محیط‌زیست آسیب می‌زند، بپرهیزیم… به همین راحتی!

  دوچرخه شماره ۸۸۹

  • چرا باید دنبال این شیوه‌ی زندگی باشیم؟

  برای این‌كه ما انسان‌ها بخشی از طبیعت هستیم و آسیب‌دیدن طبیعت باعث آسیب‌دیدن زندگی ما هم می‌شود. در حال حاضرشیوه‌ی زندگی ما، خورد و خوراکمان و حتی بعضی از تفریحاتمان به طبیعت آسیب می‌زند.

  این‌روزها محیط‌زیست دیگر از پس پالایش این‌همه آلودگی و مواد شیمیایی بر نمی‌آید. طبیعت تا یک جایی با انسان پیش می‌آید، اما از یک جایی به بعد دیگر توان دفع آلودگی‌ها را ندارد و آسیب می‌بیند. پس برای این‌که هردو سالم بمانیم باید رابطه‌ی درستی با طبیعت برقرار کنیم.

  اگر برگردیم وکمی ریشه‌ای‌تر به رفتار‌هایمان نگاه کنیم، می‌بینیم هر قدمی که بر‌می‌داریم تأثیر آن را در جای دیگر می‌توانیم ببینیم. این همان اثر پروانه‌ای است. بال‌زدن یک پروانه در جایی از زمین، موجب توفان در آن سوی کره‌ی زمین می‌شود.

  در مقیاس کوچک‌تر هم همین‌طور است. شیوه‌ی زندگی ما، نوع خورد و خوراکمان و رفتارهای اجتماعی‌ای که داریم در جای دیگر تأثیراتی بزرگ می‌گذارد.

  • زندگی ارگانیک چه بخش‌هایی از زندگی را در بر می‌گیرد؟

  به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های این شیوه‌ی زندگی می‌توان از پوشاك و محصولات غذایی نام برد. در پوشاک ارگانیک از نخ طبیعی استفاده می‌شود و نایلون، مواد و رنگ شیمیایی در آن كاربرد ندارد.

  در محصولات غذایی ارگانیک که متنوع‌اند مثل لبنیات، حبوبات، روغن، میوه‌ها، سبزیجات و… از کود، مواد شیمیایی و مواد افزودنی استفاده نمی‌شود.

  این شیوه‌ی زندگی با علومی مثل تغذیه، محیط‌زیست، علوم اجتماعی‌، آشپزی و خیلی از رشته‌های دیگر هم در ارتباط است. در واقع زندگی ارگانیک چنان ابعاد و وجوه گوناگون زندگی را در بر می‌گیرد که تبدیل به یک سبک زندگی می‌شود.

  دوچرخه شماره ۸۸۹

  • در دیگر كشورها چنین شیوه‌ای از زندگی چه‌قدر تجربه شده است؟

  در هند محصولات طبیعی زیادی دیده می‌شود. مثلاً یک‌بار من آن‌جا در موزه‌ی گاندی کتابچه‌هایی درباره‌ی زندگی گاندی دیدم که از کاغذهای دست‌ساز درست شده بود.

  همین‌طور از روزنامه‌های باطله کیف‌های دستی درست کرده بودند؛ یعنی به جای دور انداختن کاغذهای باطله، با آن‌ها ساک‌های دستی درست کرده بودند که ساک‌های قشنگی هم بودند.

  مسئله‌ی دیگر که در زندگی ارگانیک مطرح می‌شود استفاده‌نکردن از بذرهای تراریخته (GMO) برای کشاورزی است. اکثر کشورها در حال جلوگیری از ورود بذرهای تراریخته هستند. زیرا می‌دانند چه بلایی به سر آب، خاک و محصولات کشاورزیشان می‌آورد.

  مثلاً روسیه از جمله کشورهایی است که مردمش از محصولات بذرهای تراریخته استفاده نمی‌کنند. اگرچه بذرهای تراریخته در کشور ما وجود دارد ولی ما می‌توانیم با کم کردن استقبالمان از محصولاتی که با بذرهای تراریخته کشت می‌شوند تقاضا و در نتیجه تولید آن را کاهش دهیم.

  • اگر بخواهیم چنین تصمیمی بگیریم، چه چیزهای دیگری در زندگی‌مان تغییر می‌کند؟

  وقتی به سمت زندگی ارگانیک برویم، نگاه متفاوتی به خیلی از مسائل خواهیم داشت. مثلاً کم‌تر به سمت مصرف‌گرایی می‌رویم و سعی می‌کنیم از دورریزها به‌شكل مفیدتری استفاده کنیم و یا به فکر تفکیک زباله‌ها می‌افتیم که مسئله‌ی بسیار مهمی است.

  • به دورریزها اشاره کردید. می‌شود با دورریزها وسایل جالبی هم درست کرد!

  بله، همین‌طور است‌. زمانی که نوجوان بودم مادرم یک چرخ خیاطی قدیمی داشت که در کشوهایش دکمه‌های رنگارنگ و قشنگی بود؛ دكمه‌هایی كه به درد نمی‌خوردند و باید دور انداخته می‌شدند. من با آن‌ها کاردستی درست می‌کردم.

  یا با کاغذها یا دستمال‌های طرح‌دار پاکت پارچه‌ای درست می‌كردم یا از نخ‌های پارچه‌های قدیمی با طرح‌های جالب برای درست‌كردن کارت تبریک استفاده می‌کردم و به مناسبت تولد دوستانم به آن‌ها هدیه می‌دادم و دوستانم هم این طرح‌ها را دوست داشتند.

  دوچرخه شماره ۸۸۹

  • انتخاب زندگی ارگانیک بیش‌تر به سود ماست یا به سود طبیعت؟

  طبیعتاً به سود هردو. برای نمونه سمی که در کشاورزی از آن استفاده می‌کنیم بیش‌تر از همه روی خود انسان‌ها اثر می‌گذارد. دلیل عمده‌ی این بیماری‌های عجیب و غریب و سونامی سرطان، استفاده از سموم شیمیایی در کشاورزی است که البته به خود طبیعت هم آسیب می‌زند.

  اگر شما به مزارعی بروید که آن‌ها را سم‌پاشی می‌کنند، فردای روز سم‌پاشی می‌توانید لاشه‌ی جانداران زیادی را اطراف آن زمین کشاورزی ببینید که در اثر این سموم مرده‌اند. می‌شود با استفاده‌نکردن از محصولات آلوده به سموم و کودهای شیمیایی در جریان زندگی ارگانیک هم به خودمان و هم به حفظ گونه‌های حیوانی کمک کنیم.

  • با وضعیت فعلی محیط‌زیست كشور (آلودگی هوا، تغییر اقلیمی آب‌وهوا و…) زندگی ارگانیک چه‌قدر می‌تواند تأثیرگذار باشد و از بحرانی‌شدن اوضاع جلوگیری كند؟

  بسیار زیاد. برای مثال کم کردن مصرف بی‌رویه‌ی ما در هرچیزی می‌تواند در بهبود وضعیت محیط‌زیست مؤثر باشد‌. کم‌کردن مصرف آب، استفاده‌ی كم از کاغذ و… نقش مهمی در بهترشدن وضعیت دارد. ما کاغذهای سالم را برای چرک‌نویس برمی‌داریم و بعد هم آن‌ها را پاره می‌کنیم و می‌اندازیم دور.

  مقدار مصرف دستمال کاغذی در کشور ما بسیار زیاد است و برای همه‌ی این‌ها تعداد زیادی درخت قطع می‌شود. درصورتی که می‌توانیم از پشت کاغذ برای چرک‌نویس استفاده کرد یا به‌جای دستمال کاغذی از دستمال پارچه‌ا‌ی استفاده کنیم.

  یک علت بروز سیل، همین قطع بی‌رویه‌ی درختان برای تولید کاغذ و دستمال كاغذی و این قبیل چیزهاست. درختان مانند سد جلوی باران را می‌گیرند ولی وقتی قطع شوند، نتیجه‌اش می‌شود سیل.

  کم کردن استفاده از محصولاتی که با بذر تراریخته (GMO) تولید می‌شوند هم می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

  شاید كم‌تر كسی متوجه باشد كه مثلاً کم‌کردن مصرف گوشت گاو، حتی به میزان یک وعده در هفته، باعث می‌شود كه هم گاوهای کم‌تری کشته شوند و هم گازهای گل‌خانه‌ای کم‌تری تولید شود.

  براساس گزارش سازمان جهانی غذا، حدود 18درصد از گازهای گل‌خانه‌ای جهان مربوط به بخش دام‌پروری است که بیش‌تر شامل تولید گاز متان است که در روده‌ی گاوها تولید می‌شود. اثر مخرب این گازهای متان بر روی تغییرات جوی بسیار بیش‌تر از دی‌اکسید‌کربن است.

  از طرفی گاوهایی که تغذیه‌ی سالمی نداشته باشند گوشتشان هم سالم نخواهد بود. البته گوشت گاو به‌خاطر طبیعت سردش ضررهای دیگری هم برای جسم و روحمان دارد.

  دوچرخه شماره ۸۸۹

  عكس‌ها: فائزه شفیعی

  • به اهمیت كم‌كردن مصرف محصولات تولیدشده با بذر تراریخته اشاره كردید. محصول تولید شده با بذر تراریخته دقیقاً چه محصولی است؟

  محصولات تراریخته یا GMO (Genetically Modified Organism) حاصل بذرهایی هستند که در آزمایشگاه به بهانه‌‌های گوناگون تغییر ژنتیکی داده شده‌اند. مثلاً به بهانه‌ی جلوگیری از آفات یا بالابردن بهره‌وری که نتیجه‌اش می‌شود میوه‌هایی شاید با اندازه‌ی بسیار بزرگ‌تر.

  به‌عنوان مثال دیگر می‌توان از ذرت‌هایی نام برد که در تهیه‌ی خوراکی پر طرفدار «ذرت مکزیکی» به‌كار می‌روند. این‌ها هم از جمله محصولات تولیدشده با بذر تراریخته هستند. در واقع ما با مصرف این ذرت‌ها از تولید آن‌ها حمایت می‌كنیم و با این حمایت‌ها تولید‌شان هر روز بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود.

  اگر از مصرف این محصولات آسیب‌رسان دوری کنیم و تولیدکننده‌ی آن استقبالی از سوی مردم نبیند قطعاً تولید آن کاهش می‌یابد و مقدار آسیب هم کم‌تر می‌شود.

  اگر بذر تراریخته در زمینی کاشته شود ما دیگر نمی‌توانیم در آن خاک بذر بومی خودمان را بکاریم و این خیلی خطرناک است. چون بعد از آن دیگر نمی‌شود از زمین‌هایمان بهره‌وری سالم داشته باشیم. در نتیجه هم خاک و هم بدن ما با مصرف این محصولات بیمار می‌شود.

  • فکر می‌کنید چه‌طور می‌شود ذهن نوجوانان را درگیر رفاقت با محیط‌زیست و زندگی ارگانیك كرد؟

  نوجوانان باید دائم با طبیعت در ارتباط باشند و این به عهده‌ی خانواده‌هاست که نوجوانان را به طبیعت ببرند.

  دوستی با طبیعت یعنی این‌که رابطه‌ی ما با طبیعت روزبه روز بیش‌تر و بیش‌تر شود.

  من و دوستانم به طبیعت می‌رفتیم و آشغال‌ها را جمع می‌کردیم و شما وقتی یک‌بار آشغال جمع می‌کنید، مطمئناً دفعه‌ی بعد، دست‌كم خودتان در طبیعت آشغال نمی‌ریزید. چون می‌دانید جمع‌کردن آشغال‌ها چه‌قدر سخت است و بدون آشغال چه‌قدر طبیعت زیباتر است.

  می‌توانم بگویم تجربه‌کردن و یک‌جا ننشستن، این دغدغه را برای نوجوانان به‌وجود خواهد آورد.  لینک منبع

  مطلب رفاقت با طبیعت در سایت مفیدستان.


  لینک منبع و پست :رفاقت با طبیعت
  http://mofidestan.ir/2017/09/01/%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/

 • نظرات() 
 • یکشنبه 5 شهریور 1396

  حضور هستی مهدوی در سریال "سایه‌بان"

  حضور هستی مهدوی در سریال “سایه‌بان”

   

  به گزارش جذاب به نقل از ایسنا، گروه تولید سریال «سایه‌بان» از دو هفته پیش کار تصویربرداری این مجموعه را در یک کارگاه تولید مبل در تهران آغاز کرده‌اند.

  در خلاصه داستان این سریال به نویسندگی سعید دولتخانی و جمشید محمودی آمده است: «سایه‌بان» قصه زندگی امروز ما و شماست، دو رفیق که در منطقه‌ای کارگر نشین بزرگ شده‌اند، تا پای جان تلاش می‌کنند که چراغ خانه‌هایشان را روشن نگه دارند. ایستاده‌اند در برابر سرنوشت سرکش. عشق و ایمان ، خون می شود در رگهایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر، اما زخمی در راه است، زخمی که سنگ محکیست برای رفاقت دیرینه شان …»

  سریال «سایه‌بان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو است و از بازیگران این مجموعه می‌توان به امین تارخ، رویا تیموریان، آزیتا حاجیان، پریوش نظریه، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند، هستی مهدوی فر، کاوه خداشناس، خاطره حاتمی، مجتبی پیرزاده، حسام محمودی و … اشاره کرد.

  دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از:

  مدیر تصویربرداری (امیر موسوی)، تصویر بردار (مهدی رضایی)، دستیاران تصویربرداری (فرهاد رستمی، مهدی میر اعلایی و مسلم میرشکاری)، سینه موبیل (میلاد عباسی‌پور و حسین ایمانی)، طراح گریم (محمدرضا قومی)، مجری گریم آقایان (سعید سدابی)، مجری گریم بانوان (شیرین زواری)، تدوین (سپیده عبدالوهاب)، دستیاران (فرشید فارسیجانی و لیلی نوروزی)، جلوه‌های ویژه بصری (علیرضا قادری اقدم)، مدیر صدابرداری (سعید بجنوردی)، دستیاران صدا (فرزین زند و حمیدرضا محب)، طراح صحنه (امیرحسین باباییان)، دستیار اول صحنه (سامان دلشاد)، مدیر صحنه (مهدی ابراهیمی)، دستیاران صحنه (میلاد رازی و محمد فخری)، منشی صحنه (مرجان تاجیک)، عکاس (فتاح ذی‌نوری)، طراح لباس (مهرناز اکبری)، دستیار لباس (المیرا شیر انگیز)، دستیار اول و مدیر برنامه‌ریزی (فرزاد رحمانی)، برنامه‌ریز (احسان طرخورانی)، دستیار کارگردان (بهروز هداوند، محمد مهرورز و محمد خان‌محمد)، مجری طرح (شیما قنبری)، مدیر تولید (سامان شعشعه)، مشاور تهیه‌کننده (ارشاد محمودی)، مدیر تولید بخش پیش تولید (علیرضا باقربیگی)، مدیر تدارکات (مرتضی اسکندری)، دستیار اول تدارکات (احسان رشیدیان)، دستیاران تدارکات (رسول عابدی، مصطفی سلطانی زاده، مصطفی حسنی و علی اسماعیلی)، مسئول سرویس (سعید رفیع‌زاده)، مسئول هنروران (حمید بخشی) و نماینده هنروران (آرش منتظری).

   

   

  The post حضور هستی مهدوی در سریال “سایه‌بان” appeared first on جذاب.


  لینک منبع و پست :حضور هستی مهدوی در سریال “سایه‌بان”
  http://www.jazzaab.net/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html

 • نظرات() 
 • دوشنبه 30 مرداد 1396


  کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و … نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.

  کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.

  به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.  لینک منبع

  مطلب مداحی شهادت امام جواد (ع) با بهترین کیفیت برای دانلود در سایت مفیدستان.


  لینک منبع و پست :مداحی شهادت امام جواد (ع) با بهترین کیفیت برای دانلود
  http://mofidestan.ir/2017/08/21/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c/

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 مرداد 1396

  نام‌های عجیب ایرانی که باورکردنی نیستند

   

  نام‌های عجیب ایرانی که باورکردنی نیستند !

   

  در این مطلب با نام‌های عجیبی مواجه خواهید شد که در سازمان ثبت احوال کشورمان به ثبت رسیده‌اند.

   

  نام‌های عجیب ایرانی که باورکردنی نیستند

  نام های ایرانی عجیب

   

  اسامی ایرانی برای دختران

  اسامی ایرانی برای دختران سری 2

  اسامی ایرانی برای پسران

   

  The post نام‌های عجیب ایرانی که باورکردنی نیستند ! appeared first on جذاب.


  لینک منبع و پست :نام‌های عجیب ایرانی که باورکردنی نیستند !
  http://www.jazzaab.net/%d9%86%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html

 • نظرات() 
 • سه شنبه 10 مرداد 1396

  نکات عجیب و جالب در مورد کشور ایسلند

  ایسلند شمالی‌ ترین کشور اروپا و هجدهمین جزیره بزرگ جهان و دومین جزیره بزرگ اروپاست. این کشور شامل یک جزیره بزرگ و ۳۰ جزیره کوچک در اقیانوس اطلس شمالی است که کمی پایین‌ تر از مدار قطب شمال قرار گرفته‌ اند.

  جمعیت ایسلند حدود ۳۲۰ هزار نفر بوده و زبان رسمی آن زبان ایسلندی است. این کشور تا قرن بیستم از فقیرترین کشورهای جهان بود اما در سال‌ های پس از جنگ جهانی دوم با صنعتی کردن ماهی گیری خود و دریافت کمک از طرح مارشال به رفاه دست یافت و توانست در دهه ۱۹۹۰ به یکی از مرفه‌ ترین کشورهای جهان تبدیل شود.

  ایسلند دارای آب و هوای سرد و قطبی است، اما جریان‌ های آب گرم گلف استریم در کرانه‌ های جنوبی آن، سبب افزایش نسبی دما و جلوگیری از یخبندان‌ های گسترده در زمستان می‌ شوند.

  با همه این توضیحات خوب است اشاره کنیم که نکات عجیب و جالبی در مورد این کشور گفته می شود که بخشی از آن ها را می توانید در ادامه این مطلب مطالعه کنید.

  ,مکانهای تفریحی ایسلند,جاذبه های گردشگری ایسلند

  هات داگ یکی از مرسوم ترین و محبوب ترین غذاهای این کشور محسوب می شود که در همه جا از پمپ بنزین ها گرفته تا کنار جاده و داخل رستوران ها فروخته و عرضه می شوند.

  ,مکانهای تفریحی ایسلند,جاذبه های گردشگری ایسلند

  با بررسی مدارک یافت شده از سال ۱۹۸۸ میلادی، مردم ایسلند به وجود جن و پری اعتقاد دارند. بر اساس نوشته های باقی مانده از آن زمان، جن های آتلانتیک در اندازه های مختلف از چند سانتی متر تا سه متر قد دارند. گاهی پیش می آید که در خانه های چندطبقه ساکن می شوند. اگر شما آن ها را به حال خود رها کنید، به دنبال پیدا کردن کسب و کار خودشان خواهند رفت.

  مکانهای تفریحی ایسلند,جاذبه های گردشگری ایسلند

  تقریبا تمامی برق کشور ایسلند از طریق انرژی هیدروالکتریک و منابع طبیعی آب گرم تامین می شود.

  مکانهای تفریحی ایسلند,جاذبه های گردشگری ایسلند

  تا سال ۱۹۸۴ میلادی، داشتن سگ خانگی در پایتخت این کشور ممنوع بود تا اینکه این قانون به تدریج فسخ شد.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  کودکان در هوای بسیار سرد در زمستان در بیرون از کافه و رستوران درون کالسکه رها می شوند تا بخوابند.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  در بیشتر مناطق ایسلند، مردم این کشور نام فامیلی ندارند. فامیلی آن ها را نام پدرانشان به همراه پسوند -دختر یا -پسر تشکیل می دهد.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  مصرف آبجو تا سال ۱۹۸۹ میلادی در کشور ایسلند ممنوع بود.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  تعداد استخرهای کشور ایسلند به نسبت جمعیت آن بسیار زیاد است. به طوری که می توان گفت بالاترین نرخ استخر (به نسبت جمعیت) در دنیا را دارد.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  آب و هوای این کشور به آن اندازه که دیگران تصور می کنند سرد نیست. میانگین دما در ایسلند در فصل زمستان، ۲ درجه سانتی گراد است.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  شهر رکیاویک، پایتخت ایسلند، شمالی ترین شهر خودمختار در جهان محسوب می شود.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  تعداد نویسنده های کشور ایسلند بسیار بیشتر از دیگر کشورهای جهان است.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  Hákarl یا کوسه گندیده، یکی از غذاهای ملی ایسلند است که طرفداران زیادی هم دارد.

  جاذبه های گردشگری ایسلند

  در ایسلند پشه وجود ندارد.

  گردشگری ایسلند

  این کشور هیچ گونه ارتش دایمی و پایداری ندارد.

  گردشگری ایسلند

  بر اساس گزارش «شادترین کشورهای دنیا»، ایسلند در مقام سوم شادترین کشور دنیا قرار دارد.

  گردشگری ایسلند

  منبع: روزیاتو

   

  The post نکات عجیب و جالب در مورد کشور ایسلند (+عکس) appeared first on جذاب.


  لینک منبع و پست :نکات عجیب و جالب در مورد کشور ایسلند (+عکس)
  http://www.jazzaab.net/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%b9%da%a9.html

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 4 مرداد 1396

  هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر

   

  این استخر شیشه ای که در طبقه چهلم این برج معلق است توهم ترسناک و شوکه کننده این را ایجاد می کند که روی هوا راه می روید.

  مسکن های لوکس همواره به دنبال رقابت برای ایجاد بهترین و نوآورانه ترین امکانات برای ارائه به ساکنان خود هستند. اما برج Market Square در هوستون در تگزاس استخری دارد که نه فقط برای بیماران قلبی بلکه برای همه ترسناک و هیجان انگیز است.

  این استخر شیشه ای که در طبقه چهلم این برج معلق است توهم ترسناک و شوکه کننده این را ایجاد می کند که روی هوا راه می روید. اگر ترس از ارتفاع دارید این استخر می تواند برایتان بسیار خطرناک باشد اما اگر طالب هیجان هستید می توانید از شنا در آن لذت ببرید. این استخر در ارتفاع 150 متری قرار دارد اما خوشبختانه این مجتمع مسکونی برای کسانی که ترس از ارتفاع دارند یک استخر معمولی تر در تراس طبقه چهارم دارد.

  هیجان انگیزترین استخر دنیا

  استخر ترسناک و هیجان انگیز

  هیجان انگیزترین استخر دنیا

  هیجان انگیزترین استخر دنیا

  هیجان انگیزترین استخر دنیا

  هیجان انگیزترین استخر دنیا

  برترین ها

   

  The post هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر appeared first on جذاب.


  لینک منبع و پست :هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر
  http://www.jazzaab.net/%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84.html

 • نظرات() 
 • جمعه 23 تیر 1396

  با اینکه چند ماهی بیشتر تا معرفی رسمی نسل جدید گوشی‌ پیکسل کمپانی گوگل باقی نمانده، اما وبسایت Android Police تصاویری از ظاهر احتمالی این اسمارت‌فون را منتشر کرده است. این وبسایت سابقه درخشانی در انتشار تصاویر لو رفته از گوشی‌ها از جمله نکسوس و پیکسل XL را در کارنامه خود دارد اما باز هم احتمال متفاوت بودن ظاهر محصول نهایی با این تصاویر منتشر شده از Pixel XL 2017 وجود دارد. البته ممکن است نام این اسمارت‌فون به Pixel 2 XL هم تغییر کرده باشد. حال اگر این تصاویر واقعی باشند، به‌این نتیجه می‌رسیم که گوگل در بخش صفحه نمایش، به‌دنبال رقابت با شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی است.

  حاشیه‌های اطراف نمایشگر اولد پیکسل جدید نسبت مدل فعلی کاهش پیدا کرده‌اند و موجب شده ظاهر گوشی نسبت قبل کشیده‌تر و باریک‌تر دیده شود. البته شباهت این گوشی به گلکسی اس۸ سامسونگ را هم نباید نادیده گرفت چرا که لبه‌های نمایشگر این دستگاه هم به‌صورت خمیده طراحی شده‌اند. گفته‌ می‌شود شرکت ال‌جی وظیفه ساخت نمایشگر و بدنه‌ی پیکسل ۲۰۱۷ را بر عهده دارد و برخلاف پیکسل‌های ۲۰۱۶، شرکت اچ‌تی‌سی در تولید این گوشی نقشی نخواهد داشت.

  اما ظاهر کلی این گوشی نسبت به مدل فعلی پیکسل تفاوت چندانی نداشته است و از آنجایی که گوگل شخصا مسئولیت طراحی این گوشی‌ها را برعهده دارد، این مسئله کاملا طبیعی و قابل درک است. حسگر اثر انگشت نیز همچنان در پشت گوشی قرار گرفته البته کمی سایز آن کوچکتر شده و کاملا درون بدنه‌ی آلومینیومی قرار گرفته است. دیگر نکته قابل توجه در پشت دستگاه هم لنز دوربین است که نسبت به مدل فعلی با افزایش سایز همراه بوده است. استفاده از یک لنز نشان می‌دهد با اینکه ال‌جی مسئولیت ساخت این گوشی را برعهده دارد اما ظاهرا گوگل از خیر دوربین‌های دوتایی گذشته است. یکی از دلایل محبوبیت گوشی‌های پیکسل امروزی، داشتن دوربین‌های دوتایی است، به‌همین دلیل در صورت استفاده از یک لنز در پیکسل ۲۰۱۷، احتمالا شاهد یکی از اشتباهات بزرگ گوگل در یکی دوسال اخیر خواهیم بود.

  اما این تصویر هنوز هم بسیاری از سوالات طرفداران را بی‌پاسخ گذاشته است. آیا پیکسل جدید ضدآب خواهد بود؟ آیا از شارژ بی‌سیم پشتیبانی خواهد کرد؟ مشخصات فنی و تنوع رنگ پیکسل ۲۰۱۷ چگونه خواهد بود؟ اگر گوگل برنامه زمانی سال گذشته را دنبال کند، به‌احتمال زیاد اکتبر امسال شاهد رونمایی از نسل جدید پیکسل خواهیم بود. البته امیدواریم مشکلات پارسال در عرضه‌ی این محصول تکرار نشود و همچنین کیفیت بلوتوث دستگاه هم بالاتر رفته باشد.


  موارد موضوعی مرتبط  لینک منبع

  بازنشر: مفیدستان

  مطلب تصویر احتمالی گوشی پیکسل ایکس ال جدید در سایت مفیدستان
  برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


  لینک منبع و پست :تصویر احتمالی گوشی پیکسل ایکس ال جدید
  http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/

 • نظرات() 
 • شنبه 17 تیر 1396

  به گزارش ستاره ها به نقل از همشهری شش و هفت: خیلی وقت‌ها كه دل‌مان می‌گیرد، آرام گرفتن در یك خانه رؤیایی و نوشیدن یك فنجان چای در كنار گلدان‌های پر شده از شمعدانی و رز می‌تواند تمام خستگی‌های یك روز كاری سخت و طاقت فرسا را از تن به در كند. این روزها كه آپارتمان‌های نقلی دركوچه‌های مملو از ساختمان‌های بلند جا خوش كرده‌اند، آراستن خانه با دكوراسیون رمانتیك می‌تواند دلتنگی‌های‌زاده شده از دود و دم یك شهر شلوغ را مرهم بخشد و آرامش و لبخند را چاشنی یك زندگی موفق صنعتی كند.

  از عناصر ساده كمك بگیرید

  این روزها سبك چیدمان رؤیایی، مورد توجه بسیاری از زوج‌های جوان قرار گرفته است. دوستداران سبك رمانتیك بهتر است از وسایلی در تزئین خانه استفاده كنند كه علاوه بر جلب توجه كردن و منحصر به‌فرد بودن تنالیته آرام و سبك داشته باشند. اكسسوری‌هایی با طیف‌های رنگی آبی، صورتی، سفید و یاسی در اتاق نشیمنی كه پس زمینه آن با پرده، كاغذ دیواری تزئین و رنگ دیوار سفید، كرم یا صورتی كم رنگ باشد، اتاق را به چیدمانی رمانتیك نزدیك می‌كند.در اتاق‌های نشیمنی كه به سبك رمانتیك طراحی شده‌اند، علاوه بر اكسسوری‌های ساده با رنگ‌های آرام، شیوه چیدمانی كه فضایی صمیمی را تداعی می‌كند، به چشم می‌خورد.

  رویایی به رنگ این روزها

  برای كسانی كه دوست دارند سبك رمانتیك را با چیدمان كلاسیك پیوند بزنند، توجه به تناسب میان عناصر تزئینی از اهمیت فراوانی برخوردار است. پیشنهاد می‌شود، در این شیوه از چیدمان، هر وسیله‌ای را كه در اتاق قرار می‌دهید با دیگر عناصر تزئینی هماهنگی داشته باشد. برای نمونه از رنگ‌های متناسب برای تزئین مبل، میز ناهارخوری و كف پوش استفاده كنید و درصورتی كه پرده‌ها، لباس مبل و كف پوش‌ها را همرنگ انتخاب كرده‌اید، برای تزئین دیوارها، رومیزی و تهیه روكش كوسن‌ها از طیف‌های رنگی نزدیك به زمینه اصلی كمك بگیرید.برای این منظور بهتر است ابتدا از پیش زمینه‌هایی مانند انتخاب رنگ دیوارها و پرده آغاز شده و سپس طرح و رنگ دیگر وسایل و اكسسوری‌های كوچك با ایجاد هارمونی كامل میان آنها انجام شود.

  روشی برای كاهش تنش و دلتنگی

  وجود خط‌های پهن بنفش روی پارچه‌های سفید یا زرد یا قرار دادن كوسن‌های بزرگ قرمز یا نارنجی رنگ روی مبل‌هایی با روكش پارچه‌ای آبی رنگ در اتاق نشیمنی كه پرده آن به رنگ سبز است، نه‌تنها آرامشی ایجاد نمی‌كند؛ بلكه باعث تنش و هیجان در خانه خواهد شد.

  مدیریت نور پردازی خانه نیز برای آن‌هایی كه به‌دنبال رؤیایی نشان دادن خانه خود هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بهترین روش برای بزرگ نشان دادن خانه استفاده از تلفیق نورهای سرد و گرم است. نورهای سرد مانند آبی و سبز باعث می‌شود تا خانه بزرگ‌تر به‌نظر بیاید. نورهای گرم به‌كار رفته در چراغ‌های دیواری حبابی یا آباژورهای زمینی وسایل را نزدیك به هم و فضا را صمیمی و بسته‌تر نمایان می‌كنند. از این‌رو استفاده همزمان از لامپ‌های رنگی در چراغ‌های قابل تنظیم نصب شده در سقف یا بالای تابلو‌ها می‌تواند فضا را رمانتیك و زیبا جلوه دهد.

  تلفیق مدرن و سنتی

  برای افرادی كه می‌خواهند سبك سنتی را با چیدمان رؤیایی و رمانتیك درهم بیامیزند، استفاده از ارائه‌های سنتی مانند مجسمه‌های مسی و آینه شمعدان‌های نقره و وسایل تزئیناتی پلیمری می‌تواند مؤثر باشد. خرید ارائه‌هایی با طرح‌های گل و اسلیمی، قلم زنی، حكاكی، ملیله‌سازی‌، گل برجسته و مینا كاری در كنار تجهیزات تزئینی با رنگ‌های روشن و منقش به گل‌های بهاری و طرح‌های سنتی می‌تواند زیبایی و آرامش را در خانه رؤیایی دو چندان كند.

  رویایی به رنگ این روزها

  اشیای ساخته شده از فلزهای درخشان، صیقلی، گل‌های كاشته شده در گلدان‌های زرد، سبز، یاسی و سفید و دیوارهای تزئین شده با وسایل قدیمی ظریف و تابلو فرش‌هایی با رنگ زمینه یاسی و آبی برای این منظور مناسب خواهد بود.

  پر زرق و برق‌ها را فراموش كنید

  در خانه‌آرایی به سبك رویایی، خبری از آرائه‌های گران‌قیمت و پر زرق و برق نیست. می‌توان با استفاده از خلاقیت، از ساده‌ترین تجهیزات تزئینی كه منقش به طرح‌های ساده اما آرامش بخش و زیبا هستند، خانه را آراست. در چیدمان رؤیایی نقش گل در طرح‌ها حائز اهمیت است. برای افرادی كه طرفدار فضایی آرام و رمانتیك هستند، استفاده از تجهیزات تزئینی منقش به طرح گل و پرنده راهكاری مناسب است. گل‌های صورتی و زرد رنگ به‌كار رفته در روكش مبل‌ها، پرده، قاب‌های تزئینی و تزئین همیشگی میز اتاق نشیمن با دسته گل‌هایی با همین رنگ از پایه‌های اصلی یك دكوراسیون رمانتیك و رؤیایی است.

  به عقیده كارشناسان طراحی داخلی آپارتمان‌های این سبك از دكوراسیون بهتر است با استفاده از پارچه‌های ساده منقش به گل‌های صورتی یا گلدان‌های ساده و بدون نقشی كه از دسته گل‌های زیبا پر شده انجام گیرد. همچنین استفاده از قاب عكس‌هایی كه با استفاده از تكنیك پتینه و دكوپاژ آراسته‌شده‌اند، می‌تواند برای همه به‌ویژه سالمندان جالب و هیجان انگیز باشد.

  عاشقانه با زرد

  استفاده از رنگ زرد به‌عنوان تنالیته غالب باعث می‌شود تا فضا بیش از پیش سرزنده و آرام به‌نظر رسیده و افسردگی و غم از خانه رخت بر‌بندد. اگر شما هم احساس می‌كنید زندگی برای‌تان یكنواخت شده پیشنهاد می‌شود از رنگ زرد برای تزئین اتاق‌های خود استفاده كنید. از كوسن‌های زرد رنگ متناسب با پرده‌ها، رنگ پس زمینه و روكش مبل‌ها برای تزئین مبلمان نشیمن كمك بگیرید. برای اینكه از زندگی در خانه لذت بیشتری ببرید، مراقب تلفیق نور و رنگ باشید.با انتخاب صحیح منابع نور و نصب صحیح آن در خانه می‌توانید به انعكاس مناسب رنگ‌ها، كمك كنید. انعكاس رنگ‌های گرم درخانه، نقش مهمی در كنترل افسردگی و به‌دست آوردن احساس شادی دارد.

  رویایی به رنگ این روزها

  فراموش نكنید كه تلفیق رنگ‌های نارنجی، سبز و قرمز در آشپزخانه تأثیر مهمی در فراهم كردن محیطی شاد و آرام برای اعضای خانواده خواهد داشت. از آنجایی كه معمولا زمان قابل توجهی به‌ویژه در روزهای تعطیل در اتاق نشیمن همراه با مهمان ها صرف می‌شود، بهتر است حواس‌تان به چیدمان آشپزخانه باشد و از رنگ‌های شاد، گلدان‌های پر از گل و وسایل تزئینی در آراستن آن كمك بگیرید.

  تزئین با خزه

  تزئین چیدمان میز ناهار خوری یا قفسه‌های شناور اتاق نشیمن با تلفیق خزه و گل رز ایده مناسبی برای زیبایی بخشی به اتاق نشیمن است. برای چشم نواز‌تر كردن فضا می‌توانید جا شمعی‌های آراسته به خزه و گل‌های رز یا گلدان و میوه خوری پر شده از عناصر تزئینی یاد‌شده را روی میز یا قفسه‌های شناور دیواری قرار دهید و نیز می‌توانید از توپ‌های تزئین شده با خزه‌ها برای تزئین اتاق نشیمن و زیباتر جلوه‌دادن خانه استفاده كنید. برای درست كردن خزه می‌توانید مقداری از خزه تازه را از مراكز كاشت گل تهیه كنید و با دو فنجان ماست و دو فنجان آب در‌هم‌بیامیزید و سپس به آن نصف قاشق چایخوری عسل بیفزایید و روی عناصر تزئینی دلخواه‌تان قرار دهید.

  شمع‌ها هم یكی دیگر از عناصر زیبایی بخش اتاق‌ها هستند. میز مبل، میز ناهار خوری، طاقچه بالای شومینه و قفسه‌های تزئینی مكان مناسبی برای قرار دادن شمع‌ها و جا شمعی‌های زیبا و متناسب با دكوراسیون اتاق‌ها هستند.

  چگونه فضای مناسبی در خانه برای كودك خود آماده كنیم؟

  اتاق آرام

  اگر قصد دارید با چیدمان اتاق فرزندتان به بهبود خواب او كمك كنید، می‌توانید با رنگ آمیزی دیوارها، نصب استیكر، كاغذ دیواری و همچنین تغییر وسایل بازی و دیگر تجهیزات تزئینی موجود، حال و هوای مناسبی به فضای اتاق ببخشید.هیچ‌گاه معجزه رنگ‌ها را در تغییر وضعیت خواب بچه‌ها و در نتیجه آرامش بیشترشان دست‌كم نگیرید.در زیر نگاهی داریم به برخی از تكنیك‌ها و شیوه‌هایی كه با آنها می‌توان آرامش را به اتاق كودكان آورد.

  معجزه رنگ‌ها

  توجه به تأثیر پذیری كودكان از فضای اتاق بسیار مهم بوده و نباید ارتباط میان چیدمان اتاق كودك را با بهداشت خواب و سلامت روان او نادیده گرفت.بنابراین رنگ دیوارها و سایر تجهیزات دكورتزئینی به‌طور مستقیم بر خلق و خو، رفتار و انگیزه‌های كودكان تأثیر می‌گذارد. بنابراین از هم‌اكنون با انتخاب رنگ و طرح‌های مناسب آرامش بیشتری را به كودكان خود هدیه كنیم.كودكی كه در آرامش پرورش پیدا می‌كند، خلاقیت و انگیزه كافی برای پیشرفت در او تقویت می‌شود. به‌طور كلی، رنگ‌های خنثی، طبیعی و رنگ‌های مشتق شده از زمین مانند سفید، خاكی، بژ، خاكستری مایل به قهوه‌ای و سبز، انتخاب‌های مناسبی برای كودكان هستند و به هیچ وجه محرك و بر هم زننده آرامش محسوب نمی‌شوند و از طرفی میل به افسردگی، انزوا و گوشه‌گیری را نیز در كودكان به‌وجود نمی‌آورند. برای اتاق‌های بزرگ، استفاده از رنگ‌های تیره، احساس امنیت و آرامش و فضایی دنج و راحت را برای كودكان و نوجوانان تداعی می‌كند، درحالی‌كه استفاده از رنگ‌های روشن در بزرگ به‌نظر رسیدن اتاق‌های كوچك تأثیر گذار‌تر خواهد بود.

  مناسب و نا‌مناسب

  برای كودكان بد غذا و گوشه‌گیر، استفاده از رنگ قرمز انتخاب مناسبی است. با این حال استفاده از این رنگ به‌دلیل افزایش فشار خون و ضربان قلب برای اتاق خواب و مطالعه كودكان و نوجوانان پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است برای اتاق ناهار خوری یا آشپزخانه مورد استفاده قرار بگیرد. رنگ نارنجی بهتر است در اتاق ورزش و بازی استفاده شود و در تزئین اتاق خواب به‌كار گرفته نشود. زرد، رنگ شادی، لذت بردن از زندگی، تقویت خوش‌بینی است، اما استفاده زیاد از آن در اتاق خواب باعث ایجاد تنش و بی‌خوابی در كودكان می‌شود.بنابراین بهتر است به مقدار كم و نیز از انواع كم رنگ آن استفاده شود.سبز رنگ استراحت به شمار می‌آید و به خواب عمیق كودكان كمك می‌كند. بهتر است این رنگ به‌عنوان طیف رنگی غالب مورد استفاده قرار بگیرد و در كنار آن از رنگ‌هایی مانند آبی كه تنظیم‌كننده فشار خون و درجه حرارت بدن به شمار می‌روند استفاده شود

  رویایی به رنگ این روزها

  استفاده تلفیقی از رنگ‌های آبی و سبز باعث افزایش ناقل‌های شیمیایی بهبود‌دهنده شروع خواب مانند سروتونین و استیل كولین بوده و خواب راحتی را برای كودكان رقم خواهد زد. رنگ آبی عملكردی متضاد با رنگ قرمز دارد؛ یعنی عملكرد دستگاه تنفس و دم و بازدم را در كودكان تنظیم می‌كند. برای پیشگیری از ایجاد افسردگی و میل به انزوا بهتر است از رنگ‌های آبی پر رنگ در اتاق كودك استفاده نشود و به جای آن رنگ آبی آسمانی و رنگ‌هایی مثل بنفش اسطوخودوسی و ملایم به‌كار گرفته شود.

  نظم بخشی را فراموش نكنید

  نظم بخشی به اتاق كودك یكی از عوامل بهبود‌دهنده وضعیت خواب كودكان است. حتما فضای قابل توجه و مناسبی را برای خواب كودك و قرار دادن تجهیزات خواب اختصاص بدهید و از آشفتگی و ایجاد هرج و مرج در آن فضا جلوگیری كنید. درصورتی كه قصدخرید كمد و تخت برای اتاق فرزندتان دارید، به میزان فضا و تعداد وسایل كودك توجه كنید و گزینه‌های مجزا و مناسبی را برای قراردادن لباس‌ها، اسباب بازی و كتاب‌ها درنظر بگیرید. از قفسه‌های قدیمی و تزئین آنها با كاغذ دیواری‌‌های كهنه یا مقواهای رنگی می‌توان برای قرار دادن وسایل كودك استفاده كرد. البته پیش از هر چیز، از كودك خود بخواهید كه نظرش را درباره نحوه چیدمان وسایل اتاقش بازگو كند.

  كفپوش‌های آموزشی!

  برای اتاق خواب كودك باید كفپوشی مناسب درنظر بگیرید. پوشش‌های سرامیكی یا سنگی ممكن است برای كودك هنگام بازی خطر آفرین باشند. موكت‌های با طرح ساده و رنگ مناسب، گزینه‌های خوبی برای تزئین اتاق خواب كودكان به شمار می‌روند.برخی از انواع این كفپوش‌ها دارای طرح‌هایی هستند كه زمینه را برای بازی و سرگرم شدن كودكان فراهم می‌كنند و جنبه آموزشی دارند. برای نمونه می‌توان از كفپوش‌هایی كه طرح حیوان یا الفبا دارند را برای آموزش دنیای حیوانات و خواندن به كودكان استفاده كرد، اما بهتر است از تهیه كفپوش‌هایی كه طرح و رنگ‌های شلوغ دارند و ممكن است اضطراب و ترس را در كودكان افزایش دهند، خودداری كنید. كفپوش‌ها‌یی را تهیه كنید كه بافتی نرم داشته باشند و همچنین دارای طرح و رنگی آرامش بخش و مناسب باشند. استفاده از كفپوش‌هایی با رنگ‌های صورتی، قهوه‌ای، بنفش و آبی برای اتاق كودكان بد خواب پیشنهاد می‌شود.

  اسباب بازی و خواب

  بهتر است اسباب بازی‌هایی برای كودك خود بخرید كه علاوه بر افزایش قدرت خلاقیت و مهارت‌های فردی، از مواد سربی تشكیل نشده باشند و رنگ‌های مجاز در ساخت آنها به كار رفته باشد. برخی از انواع اسباب بازی‌های موزیكال نشانه‌های بیماری را در كودكان مبتلا به بیش فعالی و یا اوتیسم تشدید و ممكن است بیخوابی یا پرخاشگری را در آنها بیشتر كنند. از قرار دادن وسایل صوتی، تصویری و نیز رایانه در اتاق خواب یا اتاق بازی كودكان خودداری كنید.

  آراستن با نور خورشید

  باید زمان مشخصی برای به رختخواب رفتن و از خواب برخاستن كودك تعیین شود. بهتر است این برنامه را در روزهای تعطیل هم اجرا كرد.از سوی دیگر؛ اجازه دهید نور خورشید جایگزین ساعت زنگدار شود. این كار را با كمك تكنیك‌های آراستن اتاق كودك انجام دهید. نصب پرده‌های ضخیم و خوابیدن در اتاق‌های بدون پنجره، ترشح هورمون‌ها را در بدن مختل می‌كند و مانع از تنظیم ساعت زیست‌شناختی بدن می‌شود. از طرف دیگر فراموش نكنید كه برای روزها و شب‌های تعطیلات برنامه خواب ویژه‌ای تعیین كنید. شاید فكر كنید كه در روزهای تعطیل اجازه دارید تا هر زمان كه می‌خواهید بیدار بمانید یا برعكس تمام روز را در رختخواب سپری كنید. برخلاف این تصور، چنین برنامه‌هایی به‌طور كلی ریتم بدن را برهم می‌زنند و اختلالات خواب را در طول هفته كاری به‌دنبال خواهند داشت.

  رویایی به رنگ این روزها

  همچنین اجرای یك برنامه مدون ورزشی در روز تعطیل برای خود و فرزندتان شادی و نشاط را به‌دنبال خواهد داشت. با انجام حركات ورزشی تجربه یك خواب آرام و كافی را به‌دست خواهید آورد. گاهی اوقات انجام تفریحات سالم، گردش‌های دسته جمعی با حضور دوستان و اعضای خانواده و انجام حركات ورزشی در طبیعت، باعث می‌شود تا برای شروع مجدد فعالیت آماده شوید و خستگی یا افسردگی بر شما غلبه نكند.

  تشك و تخت استاندارد

  اگر قصد خرید تشكی مناسب برای تخت كودك‌تان دارید، قبل از هرچیز دقت كنید تا از استانداردهای لازم برخوردار باشد. فراموش نكنید كه رعایت اصول اولیه بهداشت خواب نقش مهمی در افزایش پیشرفت تحصیلی و موفقیت كودكان و نوجوانان دارد. در واقع نوع تشك و الیاف به‌كار رفته در آن به‌طور مستقیم در كیفیت خواب نقش دارند. برای نمونه بافت تشك بر نحوه جریان یافتن خون در مویرگ‌های زیر پوست بدن تأثیر می‌گذارد. هنگام خواب قسمتی از بدن كه روی تشك قرار دارد به‌دلیل فشاری كه به آن وارد می‌شود، ممكن است در معرض كمبود اكسیژن و مواد غذایی قرار بگیرد و حساسیت بدن را در برابر احساس درد و خستگی افزایش دهد.

  بنابراین تشك ایده آل، تشكی است كه باعث شود فشار كمی بر بدن كودك وارد شود. گران قیمت بودن به‌معنای بهتر بودن نیست، بنابراین قبل از آنكه به نرخ خرید كالای خواب مناسب فرزندتان اهمیت دهید، به نوع دوخت، استحكام و بهره‌مند بودن از قابلیت‌هایی مانند ضد‌تعریق و حساسیت توجه كنید. نكته دیگری كه باید به آن توجه كرد این است كه تشك‌هایی كه از فوم ساخته شده‌اند گرمای زیادی را در خود نگه می‌دارند. بنابراین اگر فرزند شما به گرما حساسیت دارد، باید تشك‌هایی را بخرید كه به خوبی هوا را تهویه كنند و از الیاف خنك ساخته شده ‌باشند.

  همچنین درصورتی كه كودك شما از آلرژی‌های فصلی رنج می‌برد و مواد حساسیت زا یا وجود حشرات در خواب شبانه او اختلال ایجاد می‌كنند، بهتر است با خرید تشك‌های ضد‌آلرژِی به او كمك كنید تا خواب عمیق و راحتی را تجربه كند. تشك‌های ضد‌آلرژی كه معمولا برقی هستند به روكش‌های ویژه ضد‌حساسیت مجهز بوده و از لانه گزینی حشره‌ها جلوگیری می‌كنند. از آنجایی كه پوسته‌ریزی بدن در طول شب امكان رشد حشرات حساسیت زا را افزایش می‌دهد، استفاده از تشك‌های ضد‌آلرژی و شست و شوی مرتب ملحفه و بالش به‌ویژه در مناطق گرم و مرطوب چنین مشكلاتی را برطرف می‌كند.تخت‌هایی كه قابلیت تنظیم ارتفاع دارند، گزینه مناسبی برای كودكان به شمار می‌روند. با خریدن این نوع تخت‌ها می‌توانید، هنگام خواب موقعیت سر و زانوی كودك خود را به‌گونه‌ای كه برای او خوشایند‌تر است تنظیم كنید.  لینک منبع

  بازنشر: مفیدستان

  مطلب دکوراسیونی رویایی و رمانتیک، با چیدمانی کلاسیک در سایت مفیدستان
  برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


  لینک منبع و پست :دکوراسیونی رویایی و رمانتیک، با چیدمانی کلاسیک
  http://mofidestan.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7/

 • نظرات() 
 • دوشنبه 12 تیر 1396  مفیدستان:

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد , آیا قصد سفر به شهر بلد در اسلوونی را دارید؟ برای دانستن تفریحات و کارهایی که می‌‌توانید در این شهر زیبا انجام دهید، در ادامه همراه ما باشید.

  حتما شما هم عکس‌های زیبای دریاچه‌ی بلد در اسلوونی را دیده‌اید. دریاچه‌ای که یک کلیسای جزیره‌ای و چشم‌اندازی به کوهستان دارد. این شهر به خاطر مناظر زیبایش در تمام سال میزبان مسافرین و گردشگران است و می‌توان در تفریحاتی چون اسب‌سواری، پیاده‌روی، شیرجه‌زدن و غیره شرکت کرد.

  یکی دیگر از ویژگی‌های این شهر، این است که به لطف وسایل نقلیه‌ی هوایی و زمینی، رفتن به این شهر بسیار آسان شده است و دفاتر مسافرتی در اروپا قیمت بسیار مناسبی را برای تفریح در این منطقه در نظر گرفته‌اند.
  بیایید به اتفاق با چند کاری که می‌توان در این منطقه انجام داد آشنا شویم.

  ۱. از کلیسای وسط دریاچه دیدن کنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  هرکس که به این دریاچه می‌رود، باید از کلیسای آن که در وسط دریاچه قرار دارد دیدن کند.
  این مکان برای قرن‌ها مکان مقدسی برای عبادت بوده است و کلیسای فعلی آن در اواخر قرن هفدهم میلادی ساخته شد. برای رفتن به این کلیسا دو راه وجود دارد. یکی آن که از طریق قایق‌های سنتی (که ۲۰ نفر گنجایش دارد) به جزیره‌ی وسط دریاچه بروید، یا یک قایق پارویی شخصی را کرایه کنید.

  به محض اینکه به جزیره رسیدید، به کلیسا بروید و از حال و هوای قرن پانزدهمی آن لذت ببرید.
  فراموش نکنید که قبل از برگشتن زنگ کلیسا را به صدا دربیاورید.
  طبق باور مردم محلی، به صدا درآوردن زنگ آن باعث خوش‌شانسی می‌شود.

  ۲. در قلعه‌ی قرون وسطایی گشت و گذار کنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  اگر از آن دسته از افرادی هستید که به قلعه‌ها علاقه‌مندید، قلعه‌ی بلد شما را حسابی مجذوب خود خواهد کرد.
  اگر از تاریخ اسلوونی اطلاعی ندارید، می‌توانید از نوشته‌های داخل قلعه اطلاعات کسب کنید.

  نکته‌ دیگر در مورد این قلعه این است که می‌توانید وجب به وجب قلعه را بگردید اما دلیل اصلی مردم برای رفتن به این قلعه، چشم‌اندازی است که از دریاچه‌ی بلد به شما ارائه می‌کند.

  ۳. تمام منطقه را از بالا ببینید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  قلعه‌ی بلد چشم‌انداز خوبی از دریاچه و مناطق اطراف به شما می‌دهد اما بهترین روش برای دیدن کل منطقه، سوار شدن بر بالون است. بهترین زمان برای بالون‌سواری، صبح زود است چون در اواسط روز، مردم زیادی به آنجا می‌آیند.
  مزیت دیگر آمدن به این مکان در صبح زود،
  این است که اگر کمی خوش‌شانس باشید، می‌توانید طلوع خورشید را تماشا کنید.

  ۴. سری به پارک ملی تریگلاو بزنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  اسلوونی تنها یک پارک ملی دارد و آن هم پارک ملی تریگلاو است.
  اما کیفیت آن کمیت را جبران کرده است. ورودی پارک رایگان است و چندین تفریح محبوب در تابستان‌ها نیز درنظر گرفته شده است که شامل اسب‌سواری و پیاده‌روی می‌شود.

  ۵. در یک مزرعه اقامت کنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  چه چیزی بهتر از چند ساعت زندگی مثل مردم محلی است؟
  اقامت در مزارع یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای مردم بلد و دیگر شهر‌ها است و آن‌ها به شما اجازه ‌می‌دهند تا در کارهایی مثل رسیدگی به حیوانات مزرعه، تهیه‌ی پنیر و دیگر فعالیت‌های محلی شرکت کنید.

  در اقامتگاه مزرعه‌ای خود، به شما حسابی رسیدگی می‌شود و بهترین و تازه‌ترین غذاها را برای شما آماده می‌کنند. زمانی که بلد شلوغ می‌شود، می‌توانید به یکی از این مزارع بروید و با مردم محلی و طبیعت وقت بگذرانید. یکی دیگر از مکان‌هایی که برای اقامت گزینه‌ی مناسبی است، اردوگاهی است که در کنار دریاچه است.

  در اینجا شما می‌توانید در یک چادر سفر خود را بگذرانید و از مناظر لذت ببرید.
  اگر قصد سفر با بودجه‌ای کم و مقرون به صرفه را دارید، بهترین گزینه برای شما است.

  ۶. تفریحات زمستانی را حتما امتحان کنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  بلد در زمستان سرشار از تفریحات است. دریاچه‌ی بلد در زمستان یخ نمی‌زند و شما می‌توانید از قایق‌سواری در آن لذت ببرید. اما جدا از فعالیت‌های معمول، تفریحات زمستانی ویژه‌ای برای شما در نظر می‌گیرند که شامل اسکی و پاتیناژ نیز می‌شود. اگر در جشن سال نو به این منطقه بیایید، بر روی دریاچه آتش‌بازی زیبایی به نمایش گذاشته می‌شود که هیچگاه از خاطرتان نخواهد رفت.

  ۷. سری به غارهای پوستونیا بزنید

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  جاذبه های دیدنی شهر بلد

  این غارها فاصله‌ی زیادی از بلد ندارند و حتی اگر هم شما چیزی از غارها ندانید،
  با دیدن استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌های درون غار، که بر روی هر سطح آن وجود دارند، شگفت‌زده می‌شوید.

  کجارو  لینک منبع

  بازنشر: مفیدستان

  مطلب مکانهای تفریحی و جاذبه های دیدنی شهر بلد اسلوونی – گردشگری در سایت مفیدستان
  برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


  لینک منبع و پست :مکانهای تفریحی و جاذبه های دیدنی شهر بلد اسلوونی – گردشگری
  http://mofidestan.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%84/

 • نظرات() 
 • جمعه 26 خرداد 1396  مفیدستان:

  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: نتایج رتبه بندی سال ۲۰۱۸ میلادی ‘کیواس’ که بتازگی منتشر شده است نشان از حضور پنج دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تهران و شهید بهشتی در جمع ۹۵۹ دانشگاه برتر جهان دارد.


  5 دانشگاه ایرانی جزء برترین‌های جهان

  اتاق خبر ۲۴:

  محمدجواد دهقانی افزود: در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه ۴۸۰-۴۷۱، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۵۵۰-۵۰۱، علم و صنعت ایران با رتبه ۶۰۰-۵۵۱، تهران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱ و شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ حضور داشتند.
  وی اظهار داشت: کیو اس به عنوان یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی، هرساله دانشگاه های برتر جهان را رتبه بندی می کند و در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۹۵۹ دانشگاه از ۸۴ کشور را تحت پوشش رتبه بندی جهانی خود قرار داده است.
  روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است و دانشگاه ها بر اساس ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند.
  ۶ شاخص رتبه بندی جهانی کیو اس شامل، بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، نسبت اعضای هیات علمی بین المللی، نسبت دانشجویان بین المللی، میزان استنادات به ازای هر عضو هیات علمی و نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو است.
  پایگاه رتبه بندی کیو اس برای بررسی تعداد مقاله های پژوهشی، اطلاعات پنج ساله دانشگاه ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می دهد.
  وی گفت: در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۱۸ میلادی کیواس، موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) برای ششمین دوره متوالی عنوان برترین دانشگاه جهان را به دست آورده است.
  او افزود: دانشگاه استنفورد آمریکا، دانشگاه هاروارد آمریکا، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا در آمریکا، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کالج لندن، امپریال کالج لندن، دانشگاه شیکاگو و موسسه تکنولوژی فدرال زوریخ سوئیس به ترتیب رتبه دوم تا دهم را در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۱۸ کیو اس کسب کردند.
  دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی کیو اس ۱۸۳ دانشگاه در آمریکای شمالی، ۲۵۲ دانشگاه از قاره آسیا، ۳۶۹ دانشگاه از قاره اروپا، ۱۸ دانشگاه از قاره آفریقا، ۸۹ دانشگاه از قاره آمریکای لاتین و ۴۵ دانشگاه از قاره استرالیا، دانشگاه های برتر جهان در سال ۲۰۱۸ را تشکیل می دهند.
  وی افزود: در رتبه بندی جهانی کیواس سال ۲۰۱۸ میلادی در مجموع ۳۶۹ دانشگاه از کشورهای اروپایی حضور دارند که دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کالج لندن و امپریال کالج لندن از انگلستان با رتبه های ۵، ۶ ، ۷ و ۸ جهانی به عنوان چهار دانشگاه برتر اروپا معرفی شدند.
  دهقانی ادامه داد: موسسه تکنولوژی فدرال زوریخ از کشور سوئیس و حائز رتبه دهم جهان و پنجم اروپا، به عنوان برترین دانشگاه های قاره اروپا خارج از کشور انگلستان شناخته شد.
  او گفت: اگرچه کشور انگلستان، محل برترین دانشگاه های اروپایی است با این حال نتایج رتبه بندی سال ۲۰۱۸ کیو اس نشان داد که ۵۱ دانشگاه از ۷۶ دانشگاه آن دچار افت رتبه شدند.
  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: بر خلاف اروپا، دانشگاه های آسیایی و جوان هر ساله نتایج نظام های رتبه بندی را دستخوش تغییر و تحول می کنند.
  دهقانی افزود: در رتبه بندی کیو اس در مجموع ۲۵۲ دانشگاه از قاره آسیا حضور دارند که دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور با رتبه ۱۱، دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه ۱۵، دانشگاه تسینگهوا از چین با رتبه ۲۵ جهانی، دانشگاه هنگ کنگ با رتبه ۲۶جهانی و دانشگاه توکیو از ژاپن با رتبه ۲۸ برترین دانشگاه های این قاره را تشکیل می دهند.
  وی بیان داشت: در رتبه بندی کیو اس دانشگاه هایی چون دانشگاه صنعتی نانیانگ و دانشگاه پیشرفته علم و صنعت کره جنوبی که بر بعد صنعت تمرکز یافته اند، توانسته اند با رشد جایگاه نتایج خیره کنند ای از خود نشان دهند.
  دهقانی اضافه کرد: همچنین از کشور چین ۳۹ دانشگاه در این رتبه بندی حاضر شدند و دانشگاه تسینگهوآ که برترین دانشگاه این کشور به شمار می آید، رتبه ۲۵ جهانی و سوم آسیا را کسب کرده است و ۶ دانشگاه این کشور در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دارند که این تعداد در سال گذشته چهار دانشگاه بود.
  او گفت: کشور هند نیز در سال ۲۰۱۸ تعداد دانشگاه های برتر خود را از ۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به سه دانشگاه در سال ۲۰۱۸ ارتقا داده است.
  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بیان کرد: در رتبه بندی کیواس در مجموع ۱۸۳ دانشگاه از قاره آمریکای شمالی حضور دارند که موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT)، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، از ایالات متحده آمریکا با رتبه های اول، دوم، سوم و چهارم جهانی، برترین دانشگاه های قاره آمریکای شمالی و جهان را تشکیل می دهند.
  دهقانی گفت: همچنین دانشگاه تورنتو کانادا نیز با کسب رتبه جهانی ۳۱ برترین دانشگاه این کشور معرفی شد.
  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بیان کرد: در رتبه بندی کیواس سال ۲۰۱۸ در مجموع ۸۹ دانشگاه از آمریکای لاتین حضور دارند که دانشگاه بوینس آیرس از آرژانتین با رتبه ۷۵ جهانی، دانشگاه سائوپائولو با رتبه ۱۲۱ جهانی، دانشگاه ملی مکزیک در رتبه ۱۲۲ جهانی و دانشگاه کاتولیک شیلی با رتبه ۱۳۷ برترین دانشگاه های این قاره را تشکیل می دهند.
  دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی کیواس در مجموع ۴۵ دانشگاه از قاره استرالیا حضور دارند که پنج دانشگاه آن در جمع ۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.
  او افزود: دانشگاه ملی استرالیا با رتبه ۲۰، دانشگاه ملبورن با رتبه ۴۱ و دانشگاه نیو ساوت ولز با رتبه ۴۵ به عنوان سه دانشگاه برتر این قاره معرفی شدند.
  وی بیان داشت: همچین در رتبه بندی کیواس در مجموع ۱۸ دانشگاه از قاره آفریقا حضور دارند که دانشگاه کیپ تاون با رتبه ۱۹۱، دانشگاه استلنبوش با رتبه ۳۶۱ و دانشگاه ویتواترسرند با رتبه ۳۶۴ از کشورآفریقای جنوبی برترین دانشگاه های این قاره را تشکیل می دهند.  لینک منبع

  بازنشر: مفیدستان

  مطلب ۵ دانشگاه ایرانی جزء برترین‌های جهان در سایت مفیدستان
  برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


  لینک منبع و پست :۵ دانشگاه ایرانی جزء برترین‌های جهان
  http://mofidestan.ir/5-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/

 • نظرات() 
 • دوشنبه 15 خرداد 1396  مفیدستان:

  سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرد: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای بازار دیجیتال و اقلام کامپیوتری، کارت‌های نامعتبر گارانتی جمع‌آوری می‌شود.

  طبق گفته وی، این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.

  میرمهدی اظهار داشت: سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع‌آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.

  وی ادامه داد: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.

  رئیس اتحادیه صنف رایانه تصریح کرد: تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است. هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شرکت‌ها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.

  وی افزود: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی‌شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.

  میرمهدی به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می‌کنیم و کارشناسانی که دوره‌های آموزشی لازم را دیده‌اند این بررسی‌ها را انجام می‌دهند.

  لینک کوتاه: http://tech-news.ir/?p=64820  لینک منبع

  بازنشر: مفیدستان


  عبارات مرتبط با این موضوع

  خبرهای فناوری و ارتباطات خبر فارسیبه گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از وایرد، هکرهای یاد شده از هشت جمع آوری کارتهای نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر بخشسایررسانهها آوری کارت های نامعتبر گارانتی را از سطح بازار جمع آوری از بازار کامپیوتر جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار و جمع آوری کارت های به کامپیوتر جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار از بازار کامپیوتر و جمع آوری کارت های جمع‌آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر کارت‌های نامعتبر نامعتبر گارانتی از بازار را از سطح بازار جمع‌آوری جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر ایستگاه از بازار کامپیوتر آوری کارت های نامعتبر گارانتی را از سطح بازار جمع آوری جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر گارانتی از بازار کامپیوتر در کامپیوتر جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی از بازار گارانتی‌های نامعتبر بازار کامپیوتر جمع‌آوری شد بازار کامپیوتر جمع‌آوری را از سطح بازار جمع آوری آوری کارت های نامعتبر گارانتی کارتهای نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر جمع آوری شد از جمع آوری از بازار کامپیوتر جمع آوری جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی کارتهای نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر جمع آوری شد از جمع آوری جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی نامعتبر گارانتی از بازار جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر لینك قبلی لینك بعدی

  مطلب جمع‌آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر در سایت مفیدستان
  برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


  لینک منبع و پست :جمع‌آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر
  http://mofidestan.ir/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7/

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :